Sienikurssi 3 op

22.8.-30.9.2019, Kuopio

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan tär­keim­piin sie­ni­ryh­miin nii­den kas­vu­pai­koil­la ja ope­tel­laan tun­nis­ta­maan sie­niä tuo­re­näyt­teis­tä. Opin­to­jak­son ai­ka­na opi­taan sien­ten mor­fo­lo­gi­aa (pe­rus­a­si­oi­ta tun­nis­tus­ta var­ten), eko­lo­gi­aa, myrk­ky­sie­niä ja sie­ni­myrk­ky­jä. Sie­ni­ryh­mis­tä käy­dään ta­tit, rous­kut, ha­pe­rot, muut val­ko­i­ti­öi­set, puna- ja mus­ta­i­ti­öi­set, rus­ke­a­i­ti­öi­set, kää­väk­käät sekä kupu- ja ko­te­lo­sie­net pää­piir­teit­täin ja tun­to­mer­keit­täin.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan avoi­me­na kor­ke­a­kou­lu­o­pe­tuk­se­na Ou­lun yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Ke­nel­le

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le sie­nis­tä kiin­nos­tu­neil­le ja sie­ni­har­ras­tus­taan sy­ven­tä­vil­le. Opin­to­jak­son voi myös si­säl­lyt­tää osak­si bi­o­lo­gi­an, ym­pä­ris­tö­tie­teen tms. kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa.

Opis­ke­lu­ta­vat

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­lu­en­noil­la (yh­teen­sä 8 oppi­tun­tia) sekä kah­del­la maas­to­ret­kel­lä. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mood­le -op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jat saa­vat lu­en­to­mo­nis­teen, jon­ka hin­ta si­säl­tyy kurs­si­mak­suun. Ke­rä­tyis­tä sie­nis­tä jär­jes­te­tään näyt­te­ly (riip­pu­en syk­syn sie­ni­ti­lan­tees­ta). Opin­to­jak­son lo­puk­si on tent­ti, joka to­teu­te­taan verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä.

Aika­tau­lu

Lu­en­not:

to 22.8. klo 18-20.15
ti 27.8. klo 18-20.15
to 29.8. klo 18-19.30

Lu­en­not ovat verk­ko­vä­lit­tei­siä ja niis­tä teh­dään tal­len­teet, jo­ten nii­tä voi kuun­nel­la use­am­man ker­ran.

Verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä to­teu­tet­ta­va tent­ti vii­kol­la 39. Oh­jeet ja tar­kem­pi aika­tau­lu il­moi­te­taan kurs­sil­la

Ret­ket:

lau­an­tai­na 14.9. tar­kem­pi ajan­koh­ta, paik­ka ja kyy­ti­jär­jes­te­lyt il­moi­te­taan myö­hem­min

Toi­sen ret­ken ajan­koh­ta so­vi­taan yh­des­sä osal­lis­tu­jien kans­sa.

Hin­ta:

88 eu­roa, si­säl­tää Ou­lun yli­o­pis­ton re­kis­te­röi­ty­mis­mak­sun sekä lu­en­to­mo­nis­teen. Kesä­e­tu­na 15.5. men­nes­sä il­moit­tau­tu­neil­le vii­den eu­ron alen­nus hin­nas­ta.

Il­moit­tau­tu­mi­nen

maa­nan­tai­hin 12.8.2019 men­nes­sä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019