Villiyrtit - villejä makuja luonnosta

21.5. ja 28.5.2019, Iisalmi

Villiyrtit – villejä makuja luonnosta! Lähde mukaan hortoilemaan!

Ha­lu­at­ko op­pia tun­te­maan, ke­rää­mään ja hyö­dyn­tä­mään luon­non omaa aar­re­ait­taa ja ko­ke­maan su­per­foo­din voi­maa? Tule tu­tus­tu­maan ja tun­nis­ta­maan pai­kan­pääl­le iha­nat vil­li­yr­tit, joi­ta pää­set heti il­to­jen jäl­keen et­si­mään omas­ta pi­has­ta­si. Ota vil­li­yr­tit osak­si ar­ke­a­si. Hor­toi­lus­ta voi tul­la si­nul­le uusi elä­män­tapa!

Si­säl­tö
Ilta al­kaa mu­ka­vas­ti vil­li­yrt­tien maku­het­kel­lä. Il­to­jen ai­ka­na tu­tus­tu­taan ylei­sim­piin vil­li­yrt­tei­hin ja nii­den ter­veys­vai­ku­tuk­siin sekä käyt­töön ruo­an­val­mis­tuk­ses­sa ja lei­von­nas­sa. Joka ker­ta saat her­kul­li­sen oh­jeen vil­li­yr­teis­tä. Kaik­kia ais­te­ja ruok­ki­va, hy­vin val­mis­tel­tu kou­lu­tus ja in­nos­ta­va opet­ta­ja!


tiis­tai 21.5.
klo 17.00-19.30
In­nos­tu vil­li­yrt­tien ke­rää­mi­ses­tä

Il­lan ai­ka­na esi­tel­lään ja opi­taan tun­nis­ta­maan:

.

tiis­tai 28.5.  klo 17.00-19.30
Il­lan ai­ka­na esi­tel­lään ja opit tun­nis­ta­maan:

Vil­li­yrt­tien kä­sit­te­ly: Kui­vaa­mi­nen, pa­kas­ta­mi­nen ja hi­os­ta­mi­nen

Py­hät on pih­la­jat pi­hal­la,
pyhä on kuk­ka pih­la­jas­sa,
mar­ja­set si­täi py­hem­mät.

Py­hät on im­men huul­ten mar­jat,
py­hät on ruu­sut neien pos­ken,
py­hin puh­taus sy­dä­men.

-Eino Lei­no-

Ta­voi­te
Opit tun­nis­ta­maan vil­li­yrt­te­jä ja val­mis­ta­maan niis­tä iha­nia ate­ri­oi­ta ja lei­von­nai­sia sekä tie­tä­mään nii­den ter­veys­vai­ku­tuk­set. Saat tie­toa myös vil­li­yrt­tien säi­lö­mi­ses­tä ja näin voit naut­tia niis­tä myös tal­vel­la.

Kou­lut­ta­ja
res­to­no­mi (ylem­pi AMK), ke­ruu­tuo­te­neu­vo­ja Eine Piha­vaa­ra
Eine on toi­mi­nut yli 20 vuot­ta ra­vit­se­mus­alan eri­lai­sis­sa työ- ja ope­tus­teh­tä­vis­sä.

Koh­de­ryh­mä
Sinä, joka olet in­no­kas luon­nos­sa liik­ku­ja ja kiin­nos­tu­nut ke­rää­mään luon­nos­ta it­sel­le­si her­kul­li­sia ate­ri­an ai­nek­sia sekä ha­lu­at huo­leh­tia omas­ta luon­non­mu­kai­ses­ta ter­vey­des­tä­si.

Aika
Tiis­tait 21.5. ja 28.5.2019 klo 17.00-19.30, Ii­sal­mi

Hin­ta
 60 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
 7.5.2019 men­nes­sä 

“Vil­li­yr­tit ovat su­per-foo­dia, joka huo­leh­tii meis­tä koko­nais­val­tai­ses­ti.”

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019