Kuinka järjestää onnistunut tapahtuma

3.-4.5.2019, Varkaus

Kuinka järjestää onnistunut tapahtuma – koulutus on pikaopas tapahtumiin ja niiden tekemiseeen

On­nis­tu­neen ta­pah­tu­man te­ke­mis­tä hel­pot­taa, kun pe­rus­a­si­at ovat tie­dos­sa. Mitä lu­pia tar­vi­taan? Mitä ta­pah­tu­mien tuot­ta­mi­nen mak­saa ja kuin­ka pal­jon pi­tää va­ra­ta ai­kaa? Entä min­kä­lais­ta ta­pah­tu­ma­tek­niik­kaa tar­vi­taan ja mi­ten ta­pah­tu­ma koh­taa asi­ak­kaat? Mi­ten tuo­te­taan saa­vu­tet­ta­va ta­pah­tu­ma?  Tämä kou­lu­tus on pika­opas ta­pah­tu­miin ja nii­den te­ke­mi­se­e­en. Kou­lu­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään re­surs­seil­taan pie­niin ja kes­ki­suu­riin kult­tuu­ri- ja yri­tys­ta­pah­tu­miin.

Tavoitteena

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na osal­lis­tu­ja kas­vat­taa ym­mär­rys­tään ta­pah­tu­ma­tuo­tan­non eri osaa­lu­eis­ta. Kou­lu­tuk­sen pää­tyt­tyä osal­lis­tu­jal­la on vah­vem­pi ote ta­pah­tu­mien tek­ni­siin
rat­kai­sui­hin, re­surs­sei­hin liit­ty­viin haas­tei­siin sekä esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien
mark­ki­noin­tiin ja saa­vu­tet­ta­vuu­den ky­sy­myk­siin.

Sisältö

Tuot­ta­ja ja ta­pah­tu­mat & ta­pah­tu­mat pro­jek­ti­na

Ta­pah­tu­mien re­sur­soin­ti

Ta­pah­tu­ma­tek­niik­ka & lu­vat

Saa­vu­tet­ta­va ta­pah­tu­ma & ta­pah­tu­mien mark­ki­noin­ti

Kouluttaja

Emma Susi, FM, on toi­mi­nut tai­teen ja kult­tuu­rin tuot­ta­ja­na yli 10 vuot­ta lu­kui­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja tuo­tan­nois­sa. Hän myös opet­taa ja kou­lut­taa kult­tuu­ri­tuot­ta­mis­ta ja pro­jek­ti­joh­ta­mis­ta eri oppi­lai­tok­sis­sa ja yh­tei­söis­sä. Täl­lä het­kel­lä Emma työs­ken­te­lee Uu­den Muo­toi­lun Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja­na ja muo­toi­lu­ma­na­ge­ri­na. www.em­ma­su­si.com

Kohderyhmä

So­pii erin­o­mai­ses­ti jär­jes­töil­le, yh­tei­söil­le ja hen­ki­löil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­tä tai kai­paa­vat lisä­o­saa­mis­ta nii­den te­ke­mi­seen. Kou­lu­tus on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kä­si­tel­tä­viä asi­oi­ta vä­rit­tää oi­ke­at esi­mer­kit.

Aika

Pe-la 3.5.2019 klo 17.00-20.00, Var­kaus
La 4.5.2019 klo 9.00-16.00, Var­kaus

Hinta

115 €. Huom. Ke­vät­ALE! Norm. 130 €.

Ilmoittautumiset

18.4.2019 men­nes­sä

Emma Susi on ta­pah­tu­ma­tuo­tan­non asi­an­tun­ti­ja. (Kuva Jen­ny Paa­li­jär­vi Pho­tog­rap­hy)

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019