FINNISH Työelämän kirjallinen suomi 2 op

21.5.-5.6.2019, Kuopio

Good Fin­nish is much more than punc­tu­a­ti­on marks on cor­rect spots or using words ac­cor­ding to cer­tain ru­les. This cour­se of­fers you tools and en­cou­ra­ge­ment to be more ef­fi­cient at work and to pro­du­ce even bet­ter writ­ten Fin­nish. Stand out with ex­cel­lent Fin­nish!

Ha­lu­at­ko op­pia li­sää? Tar­vit­set­ko roh­kai­sua? Hyvä suo­mi ei ole vain väli­merk­kien si­joit­ta­mis­ta oi­kei­siin koh­tiin tai sa­no­jen käyt­töä sään­tö­jen mu­kai­sel­la ta­val­la. Täl­lä kurs­sil­la ope­tel­laan eri kei­no­ja, joi­den op­pi­mi­nen ja hal­lit­se­mi­nen te­kee työs­tä­kin mu­ka­vam­paa ja tu­lok­sek­kaam­paa. Hyvä suo­mi on työ­e­lä­mä­tai­to!

Aika
21.5.-5.6.2019 (7 ker­taa) klo 16.00-19.15, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä
Edis­ty­neil­le suo­men kie­len opis­ke­li­joil­le (ym­mär­tää ja pu­huu su­ju­vas­ti, osaa tuot­taa teks­tiä)

Ta­voi­te
Kurs­sin ta­voit­tee­na on ke­hit­tää opis­ke­li­jan tie­toi­suut­ta suo­men kie­les­tä si­ten, että hän tie­tää kie­len­huol­lon peri­aat­teet ja ajan­ta­sai­set oi­kein­kir­joi­tus­oh­jeet ja tu­tus­tuu kie­len­huol­ta­jan kes­kei­siin op­pai­siin ja mui­hin apu­vä­li­nei­siin. Opis­ke­li­ja osaa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta eri­lais­ten teks­tien kie­lel­li­siin piir­tei­siin, ra­ken­tei­siin ja tyy­li­seik­koi­hin myös teks­ti­la­jin näkö­kul­mas­ta. Kun opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan suo­men kie­len kom­pas­tus­ki­vet, hän ky­ke­nee kor­jaa­maan teks­tien kie­li­asua apu­vä­li­nei­tä hyö­dyn­tä­en ja tuot­ta­maan en­tis­tä su­ju­vam­paa suo­men kiel­tä.

Suo­ri­tus­ta­pa
Kurs­si to­teu­te­taan lähi­o­pe­tuk­se­na (7 x 4 h), joka si­säl­tää sekä te­o­ri­aa että har­joi­tuk­sia. Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja tun­tee kes­kei­set kie­len­huol­lon oh­jeet ja apu­vä­li­neet, tun­nis­taa suo­men kie­len lau­se­o­pil­li­sia il­mi­öi­tä ja tyy­lil­li­siä piir­tei­tä ja ky­ke­nee kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta seik­koi­hin, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta tuot­taa su­ju­vaa, huo­li­tel­tua suo­men kiel­tä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja suo­rit­taa lähi­o­pe­tuk­sen li­säk­si hy­väk­sy­tys­ti it­se­näi­sen lop­pu­teh­tä­vän, hän saa kurs­sis­ta 2 opin­to­pis­tet­tä ja kir­jal­li­sen pa­laut­teen.

21.5.2019 klo 16.00-19.15:
Kie­len­huol­lon pe­rus­teet – orien­taa­tio
Oi­kein­kir­joi­tus
– väli­mer­kit, alku­kir­jai­met, yh­dys­sa­nat jne.

22.5.2019 klo 16.00-19.15:
Oi­kein­kir­joi­tus (jat­koa)
– ly­hen­teet, nu­me­rot, vie­ras­sa­nat jne.
– oh­jat­tua tu­tus­tu­mis­ta apu­vä­li­nei­siin

24.5.2019 klo 16.00-19.15:
Lau­se­o­pil­li­set il­mi­öt
– kong­ru­ens­si, pro­no­mi­nien käyt­tö, lau­seen­vas­tik­keet
– oh­jat­tua tu­tus­tu­mis­ta apu­vä­li­nei­siin

28.5.2019 klo 16.00-19.15:
Lau­se­o­pil­li­set il­mi­öt (jat­koa)
– apu­vä­li­nei­den käy­tön har­joit­te­lua

29.5.2019 klo 16.00-19.15:
Teks­tin ra­ken­tees­ta ja tyy­lis­tä
– ai­em­min ja­et­tu­jen teks­tien tar­kas­te­lua eri näkö­kul­mis­ta

4.6.2019 klo 16.00-19.15:
Teks­tin ra­ken­tees­ta ja tyy­lis­tä (jat­koa)
– ai­em­min ja­et­tu­jen teks­tien tar­kas­te­lua eri näkö­kul­mis­ta

5.6.2019 klo 16.00-19.15:
Huo­mio työ­e­lä­män suo­men kom­pas­tus­ki­viin
– har­joi­tus­ta, ker­taus­ta ja kes­kus­te­lua

Mak­su­ton ko­tou­tus­kou­lu­tus ko­tou­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. / You can get this cour­se free of char­ge as a part of in­teg­ra­ti­on trai­ning ac­cor­ding to in­teg­ra­ti­on plan.

Hin­ta 130 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 13.5.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019