Valokuvaus: Maisemat, muodot ja kaupunkikuvat

10.-13.6.2019 Kuopio

Valokuvauskurssille Kuopioon!

Täl­le kurs­sil­le tar­vit­set mu­kaa­si vain ka­me­ran, in­nos­tu­nut­ta
valo­ku­vaus­miel­tä ja ava­ran kat­seen, jol­la näet moni­puo­li­ses­ti
ym­pä­röi­viä asi­oi­ta ja il­mi­öi­tä!

Olet­ko in­nos­tu­nut valo­ku­vauk­ses­ta ja ha­lu­at ke­hit­tää osaa­mis­ta­si eri­lais­ten ai­hei­den
ku­vaa­mi­ses­sa? Olet­ko poh­ti­nut, kuin­ka ku­va­ta kiin­nos­ta­vam­pia ku­via luon­nos­sa?
Kuin­ka taas ky­syä mie­len­kiin­toi­sen nä­köi­sel­tä ih­mi­sel­tä, että saa­ko ot­taa ku­van?
Tai poh­dis­kel­lut, kuin­ka ihan ta­val­li­sen nä­köi­ses­tä kau­pun­ki­mai­se­mas­ta sai­si tal­len­net­tua
jän­nit­tä­vän yk­si­tyis­koh­dan tai ohi­kii­tä­vän het­ken?

Tämä kurs­si on juu­ri Si­nul­le, joka ha­lu­at in­nos­tua ja ins­pi­roi­tua nä­ke­mään ym­pä­ris­töä uu­del­la
ta­val­la, ke­hit­tää ku­vie­si vi­su­a­li­soin­tia ja op­pia ot­ta­maan pa­rem­pia ku­via!

Täl­lä kurs­sil­la omaa valo­kuva­o­saa­mis­ta har­joi­tel­laan eri päi­vi­nä eri­lai­sil­la tee­moil­la.
Aloi­tam­me tut­ki­mal­la luon­non ku­vaa­mis­ta yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja laa­jem­min. Sen jäl­keen
pe­reh­dym­me ih­mis­ten ku­vaa­mi­seen ul­ko­na, ja sii­tä jat­kam­me mie­len­kiin­tois­ten yk­si­tyis­koh­tien ja
ohi­kii­tä­vien het­kien van­git­se­mi­seen kau­pun­ki­ym­pä­ris­tös­sä.

Kurs­si koos­tuu kurs­sin ve­tä­jän joh­dol­la teh­tä­vis­tä ku­vaus­de­monst­raa­ti­ois­ta, työ­paja­työs­ken­te­lys­tä
ja ku­vaus­teh­tä­vien te­ke­mi­ses­tä. Li­säk­si kurs­siin kuu­lu­vat yh­tei­set kuva­pa­lau­te­kes­kus­te­lut.
Kurs­siin ei kuu­lu jär­jes­tel­mä­ka­me­ran ase­tus­ten ope­tus­ta, eikä valo­ku­vauk­sen pe­rus­tei­ta.

Kou­lut­ta­ja

Into­hi­mos­ta valo­ku­vauk­seen Tii­na Pu­put­ti ku­vaa, kou­lut­taa ja kir­joit­taa. In­nos­tu, ins­pi­roi­du ja il­mai­se on hä­nen kan­ta­va tee­man­sa käy­tän­nön­lä­hei­sis­sä valo­kuva­kou­lu­tuk­sis­sa.

Tii­na Pu­put­ti  kou­lut­taa eri oppi­lai­tok­sis­sa, yri­tyk­sis­sä ja yh­tei­söis­sä valo­ku­van ym­mär­rys­tä ja ku­vaus­tai­to­ja kai­paa­via ih­mi­siä aina har­ras­ta­jis­ta ku­vaa työs­sään tar­vit­se­viin ja am­mat­ti­lai­siin asti. Kou­lu­tus­työn ohel­la hän te­kee mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ku­vauk­sia asi­a­kas­toi­mek­si­an­toi­na.
Kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri opin­to­jen jäl­keen hän työs­ken­te­li am­mat­ti­ku­vaa­jia kou­lut­ta­vas­sa Vi­su­aa­li­vies­tin­nän Ins­ti­tuut­ti VVI Oy:ssa  kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja­na ja myö­hem­min reh­to­ri­na ja pää­kou­lut­ta­ja­na. Li­säk­si hän on suo­rit­ta­nut Valo­ku­vaa­jan am­mat­ti­tut­kin­non VAT (2004), yrit­tä­jän am­mat­ti­tut­kin­non (2011) ja valo­ku­vaa­jan eri­kois­am­mat­ti­tut­kin­non VEAT (2012). Syk­syl­lä 2015 Suo­men Am­mat­ti­valo­ku­vaa­jat ry myön­si hä­nel­le lii­ton kor­keim­man arvo­ni­men, Mes­ta­ri­ar­von (SAVM).

Do­cen­do on jul­kais­sut kak­si Pu­pu­tin kir­joit­ta­maa kir­jaa: Valo ja va­lai­su – Hen­ki­lö­ku­vaus stu­di­os­sa ja mil­jöös­sä (2012) ja POSE – Mal­lin asen­to ja oh­jaa­mi­nen hen­ki­lö­ku­vauk­ses­sa (2015). Pu­put­ti on myös kään­tä­nyt kir­jan: Et­si­mes­sä: Va­lai­su (2012). Li­säk­si hän toi­mii Ka­me­ra-leh­den va­ki­tui­se­na avus­ta­ja­na ja blog­gaa sään­nöl­li­ses­ti Ka­me­ra-leh­den verk­ko­jul­kai­sus­sa.

Tii­na oli mu­ka­na syk­syl­lä 2018 te­ke­mäs­sä Fo­ta­rit –oh­jel­maa. Hän vas­ta­si oh­jel­mas­sa valo­ku­vauk­sen ope­tuk­sen si­säl­lös­tä, käsi­kir­joit­ti ne ja omat juon­to-osuu­ten­sa. Fo­ta­rit on YLE:n tuot­ta­ma hy­vän fii­lik­sen valo­ku­vaus­oh­jel­ma, joka in­nos­taa ja opet­taa ot­ta­maan pa­rem­pia valo­ku­via pu­he­li­mel­la. Fo­ta­reis­sa nel­jä nuor­ta opis­ke­lee valo­ku­vaus­ta yh­des­sä valo­ku­vauk­sen am­mat­ti­lai­sen Tii­na Pu­pu­tin kans­sa. Fo­ta­rit on kat­sot­ta­vis­sa YLE Aree­nas­sa: https://aree­na.yle.fi/1-4468925

Tii­naa voit seu­ra­ta tääl­tä:
Blog: www.tii­na­pu­put­ti.com
Face­book: https://www.face­book.com/pa­ges/Tii­na-Pu­put­ti-Joy-of-Pho­tog­rap­hy/423938987750053
Lin­ke­dIn: Tii­na Pu­put­ti
Ins­tag­ram: tii­na­pu­put­ti

Kou­lut­ta­ja Tii­na Pu­put­ti

Aikataulu:

ma-to 10.-13.6. klo 9-16

Kalustoluettelo kurssille osallistuville:

Hin­ta

275 € Kesä­e­tu­na il­moit­tau­du 15.5. men­nes­sä saat vii­den eu­ron alen­nuk­sen!

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Maa­nan­tai­hin 27.5.2019 men­nes­sä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019