Ajankohtaista terveydestä, webinaarisarja

15.5.-15.8. verkko

Terveyden ja hyvinvoinnin ajankohtaisia aiheita kätevästi verkossa!

Ter­veys ja hy­vin­voin­ti kos­ket­taa mei­tä kaik­kia. Tar­jo­am­me tänä ke­sä­nä kai­kil­le avoi­men ja il­mai­sen verk­ko­lu­en­to­sar­jan, jo­hon olem­me poi­mi­neet kol­me kiin­nos­ta­vaa, in­nos­ta­vaa ja aja­tuk­sia he­rät­tä­vää lu­en­toa Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tut­ki­joil­ta. Lu­en­to­sar­ja on to­teu­tet­tu yh­teis­työs­sä Itä-Suo­men yli­o­pis­ton kans­sa.

Luennoitsijat ja luentoaiheet
Kosketuksen voima vuorovaikutuksessa

Kos­ke­tus on ih­mis­e­lä­män en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen tapa olla yh­tey­des­sä ym­pä­ris­töön. Kos­ke­tuk­sel­la on voi­mak­kai­ta psy­ko­fyy­si­siä ja so­si­aa­li­sia vai­ku­tuk­sia. Ta­vat ko­kea ja tul­ki­ta kos­ke­tus­ta ovat pit­käl­ti opit­tu­ja. Sen vuok­si on tär­ke­ää tun­nis­taa, mil­lai­ses­sa kos­ke­tus­kult­tuu­ris­sa itse ku­kin on kas­va­nut

Täs­tä ai­hees­ta on meil­le ker­to­mas­sa do­sent­ti, Tai­na Kin­nu­nen, joka toi­mii Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa kult­tuu­ri­ant­ro­po­lo­gi­an yli­o­pis­to­leh­to­ri­na.

Do­sent­ti Tai­na Kin­nu­nen

Ruskean rasvan toiminta ihmisellä

Ih­mi­sen rus­ke­an ras­van toi­min­nas­ta ja sen mer­ki­tyk­ses­tä ai­neen­vaih­dun­nal­le on saa­tu sel­vyyt­tä ene­ne­väs­ti vii­mei­sen 10 vuo­den ai­ka­na. Kyl­mä­al­tis­tuk­sen yh­tey­des­sä rus­kea ras­va ak­ti­voi­tuu ja sen ak­tii­vi­suu­den li­sään­ty­mi­nen yli kym­men­ker­tai­ses­ti kyl­mäs­sä on yh­tey­des­sä ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen li­sään­ty­mi­seen. Myös ruo­kai­lu ja mo­net hor­mo­naa­li­set te­ki­jät vai­kut­ta­vat rus­ke­an ras­van toi­min­taan.

Vs. pro­fes­so­ri Kir­si Vir­ta­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­ton kan­san­ter­veys­tie­teen ja klii­ni­sen ra­vit­se­mus­tie­teen yk­si­kös­tä ker­too ai­hees­ta li­sää.

Vs. pro­fes­so­ri Kir­si Vir­ta­nen

Kuntoliikkujien ravitsemus – vaikuttaako liikunta siihen mitä kannattaa syödä?

Lii­kun­ta li­sää ener­gi­an­ku­lu­tus­ta ja hi­koi­lun myö­tä nes­teen me­ne­tys­tä. Liik­ku­ja tar­vit­see liik­ku­mat­to­maan ver­rat­tu­na enem­män ruo­kaa ja nes­tet­tä. Hii­li­hyd­raa­tit ovat liik­ku­jan tär­keä polt­to­aine, var­sin­kin jos lii­kun­taa vauh­dik­kaas­ti. Pro­te­ii­nin tar­ve li­sään­tyy myös, mut­ta yleen­sä li­sään­ty­nyt tar­ve täyt­tyy syö­mäl­lä enem­män ja eri­lai­sil­le pro­te­ii­ni­val­mis­teil­le ei yleen­sä ole tar­vet­ta. Suo­ma­lai­set syö­vät yleen­sä lii­an vä­hän kas­vik­sia, he­del­miä ja mar­jo­ja. Liik­ku­jal­le niis­tä on etua pai­non­hal­lin­taan ja ra­vin­to­aine­rik­kai­na ne aut­ta­vat py­sy­mään ter­vee­nä.

Ai­hees­ta li­sää ker­too FT, Dos., lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Jaak­ko Mur­su. Jaak­ko tut­kii ja opet­taa Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa ja on it­se­kin in­no­kas liik­ku­ja.

FT, Dos. Jaak­ko Mur­su

Osallistu helposti ja kuuntele webinaarit missä ja milloin haluat!

Lu­en­not ovat kuun­nel­ta­vis­sa­si 15.5.-15.8. vä­li­se­nä ai­ka­na, niin mon­ta ker­taa kuin ha­lu­at nii­tä kuun­nel­la. Saat il­moit­tau­tu­mi­se­si jäl­keen säh­kö­pos­tii­si tar­kem­mat oh­jeet. Voit kuun­nel­la lu­en­to­ja ääni­tal­len­tei­na tai kat­soa nii­tä lu­en­to­tal­len­tei­na.

Ilmoittaudu mukaan!

Il­moit­tau­du vii­meis­tään 24.6.2019.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019