Asiakaspalvelulla parempi asiakaskokemus

15.5.2019, Iisalmi

Asiakaspalvelu on asennekysymys. Mitä on hyvä asiakaspalvelu julkisella sektorilla ? Miksi se on tärkeää?

Kou­lut­ta­ja
FM, vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja Min­na Haap­saa­ri

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöil­le, jot­ka toi­mi­vat niin si­säis­ten kuin ul­kois­ten asi­ak­kai­den kans­sa. Kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua myös muut kiin­nos­tu­neet.

Aika
kes­ki­viik­ko­na 15.5.2019 klo 9-15.30, Ii­sal­mi

Hin­ta
130 €, hin­taan si­säl­tyy myös ilta­päi­vä­kah­vit

Il­moit­tau­tu­mi­set
2.5.2019  men­nes­sä                                        


Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019