Lasten yliopisto ja Nuorten tiedetoiminta

Las­ten yli­o­pis­to ja nuor­ten tie­de­toi­min­ta jär­jes­tää ke­säl­lä pe­rä­ti 19 lei­riä. Lei­rien ta­voit­tee­na on in­nos­taa lap­sia ja nuo­ria tie­teen- ja tai­teen­maa­il­maan. Tänä vuon­na lei­re­jä jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa, Ii­sal­mes­sa ja Sii­lin­jär­vel­lä. Li­säk­si Kuo­pi­on Yri­tys­ky­läs­sä jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa koko per­heel­le suun­nat­tu Tie­de­kylä­seik­kai­lu.  

Tänä vuon­na lei­reil­lä on mu­ka­na en­nä­tys­mää­rä eri tie­teen­a­lo­ja. Las­ten yli­o­pis­ton Itä-Suo­men yli­o­pis­ton lei­reil­lä voi osal­lis­tua luon­non­tie­de- ja tek­niik­ka­lei­ril­le, ter­veys­tie­de­lei­ril­le sekä koo­da­ri­lei­ril­le. Li­säk­si Kuo­pi­on eläin­puis­tol­la jär­jes­te­tään tai­de­lei­ri, hu­ma­nis­tis­ten- ja kult­tuu­ri­a­lo­jen­lei­ri sekä ym­pä­ris­tö- ja luon­non­vara­lei­ri. Lap­sil­la on myös mah­dol­li­suus osal­lis­tua jän­nit­tä­väl­le seik­kai­lul­le Ii­sal­men ja Sii­lin­jär­ven sala­po­lii­si­lei­reil­lä sekä Pui­jon Maa­gisilla met­sä­leireillä. 

Myös nuo­ril­le on suun­ni­tel­tu oh­jel­maa. Tänä ke­sä­nä nuo­ret pää­se­vät ins­pi­roi­tu­maan ja luo­maan omia tuo­tok­si­aan tai­de­lei­ril­lä sekä ta­ri­nax-sana­tai­teen kesä­kurs­sil­la. Li­säk­si pe­li­koo­da­ri­lei­ril­lä on mah­dol­li­suus luo­da oma peli. Las­ten yli­o­pis­ton lei­rit on suun­nat­tu 7-12-vuo­ti­ail­le ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nan lei­rit 11-17-vuo­ti­ail­le.

 

Niin las­ten kuin nuor­ten­kin lei­reil­lä oh­jaa­ji­na toi­mii jouk­ko tie­de­kas­va­tus­oh­jaa­jia ja opet­ta­ji­na eri alo­jen asi­an­tun­ti­joi­ta. Toi­min­nal­lis­ten ope­tus­me­ne­tel­mien an­si­os­ta, lei­ri­läi­set pää­se­vät itse kokeilemaan ja har­joit­te­le­maan moni­puo­li­sia eri tie­teen- ja tai­teen­a­loi­hin liit­ty­viä il­mi­öi­tä ja teh­tä­viä. Las­ten yli­o­pis­ton ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nan lei­rit ovat siis in­nos­ta­va ja tur­val­li­nen va­lin­ta las­ten ja nuor­ten kesä­lo­man­viet­toon.  

Tu­tus­tu lei­rei­hin Las­ten yli­o­pis­ton jul­kai­sus­ta >>

Lisätietoa leireistä: Lasten yliopiston ja Nuorten tiedetoiminnan koordinaattori Iida Pätynen: iida.patynen@snellmankesayliopisto.fi,puh. 044 7462865

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019