ITALIA Italian alkeiden jatkokurssi (1 op)

8.-12.6.2020, Kuopio

Tervetuloa jatkamaan italian opiskelua!

Teem­me käy­tän­nön puhe­har­joi­tuk­sia ja opim­me hyö­dyl­lis­tä sa­nas­toa ja sa­non­to­ja liit­ty­en mm. va­paa-ajan viet­toon, mat­kai­luun ja arki­e­lä­mään. Kurs­sil­la har­joi­te­taan sel­viy­ty­mis­tä eri­lai­sis­sa joka­päi­väi­sis­sä kie­len­käyt­tö­ti­lan­teis­sa ku­ten os­tok­sil­la, juna-ase­mal­la ja har­ras­tuk­sis­sa. Kir­jan kap­pa­lees­ta kuu­si eteen­päin osal­lis­tu­jien toi­vo­muk­sen mu­kaan.

Ope­tuk­ses­sa pai­no­te­taan pu­heen ym­mär­tä­mis­tä ja pu­hu­mis­ta  ja hyö­dyn­ne­tään toi­min­nal­li­sia me­ne­tel­miä. Kurs­sil­la käy­te­tään jon­kin ver­ran myös yh­teis­toi­min­nal­li­sia net­ti­so­vel­luk­sia, jo­ten opis­ke­li­jat voi­si­vat ha­lu­tes­saan ot­taa tab­le­tin tai äly­pu­he­li­men mu­kaan­sa.

”Ren­to kurs­si. He­rät­ti mie­len­kiin­non opis­kel­la li­sää!”

Aika

8.-12.6.2020 (ma-pe) 16.30-19.45, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Kouluttaja

FM Päi­vi Lei­no­nen

Kohderyhmä

Hie­man ita­li­aa osaa­vat, esim. al­keis­kurs­sin käy­neet tai noin puo­li vuot­ta/vuo­den ita­li­aa opis­kel­leet

Oppikirja

Im­pe­ra­to-Kuu­se­la-Meur­man-Fe­rol­di: Bel­la vis­ta 1, ita­li­aa ai­kui­sil­le ja lu­ki­oon WSOY pro 2011

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DUn ke­sän kurs­sit202017.3.2019