RANSKA Mais oui! - ranskan kielen kertaus- ja puheenaktivointikurssi

15.-18.6.2020, verkko

Oletko joskus opiskellut ranskaa noin 3-4 vuotta mutta tietosi ovat jääneet hajanaisiksi tai puutteellisiksi tai asiat ovat päässeet unohtumaan? Silloin tämä kurssi on sinulle.

Sisältö

Ker­taam­me rans­kan kie­len kie­li­o­pis­ta pe­rus­ra­ken­teet (mm. par­ti­tii­vi, men­nyt aika, pro­no­mi­nit) sekä har­joit­te­lem­me pu­hu­mis­ta yk­sin­ker­tai­sis­sa ti­lan­teis­sa, mm. asi­oin­ti. Muu­ta­ma kuul­lun ym­mär­tä­mi­sen teh­tä­vä. Ha­luk­kaat voi­vat kir­joit­taa ko­to­na rans­kan ly­hy­en kie­len yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sen kir­joi­tus­teh­tä­vän, jos­ta saa kou­lut­ta­jal­ta pa­laut­teen.

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Rans­kaa noin 3-4 vuot­ta lu­ke­neet, jot­ka ha­lu­a­vat ker­ra­ta tai­to­jaan käy­tän­nöl­li­sel­lä ta­val­la.

Aika

15.-18.6.2020 (ma-to) klo 9-12.15, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

3.6.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DUn ke­sän kurs­sit202017.3.2019