ENGLANTI Revise and Practice - englannin kertauskurssi (1 op)

8.-12.6.2020, verkko

Kaipaatko kertausta englannin kieliopissa? Tällä kurssilla kertaamme englannin peruskieliopin ja harjoittelemme sitä tunnilla etenkin suullisessa muodossa suullisten pari- ym. tehtävien avulla.

Kurs­sil­la opit, mi­hin tar­vit­set kie­li­o­pil­li­sia ra­ken­tei­ta käy­tän­nön pu­hees­sa­si ja sa­mal­la ker­taat ne pää­piir­teis­sään. Ker­taam­me myös hie­man sa­nas­toa mut­ta pää­pai­no on ra­ken­teis­sa. Ai­hei­na mm. ky­sy­mys­lau­seet, aika­muo­dot ja ehto­lau­seet. Mah­dol­li­suus saa­da kir­jal­li­sia koti­teh­tä­viä tun­nil­la teh­tä­vien suul­lis­ten teh­tä­vien tu­ek­si. Täl­lä kurs­sil­la pa­lau­tat eng­lan­nin kie­len ra­ken­teet mie­leen ja opit käyt­tä­mään kie­li­op­pia käy­tän­nös­sä!

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ovat opis­kel­leet eng­lan­tia noin 5 vuot­ta ja jot­ka ha­lu­a­vat ker­ra­ta eng­lan­nin ra­ken­tei­ta ja so­vel­taa nii­tä käy­tän­nös­sä sa­nas­to­a­kaan unoh­ta­mat­ta.

Aika

ma-pe 8.-12.6.2020 klo 16.30-19.45, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DUn ke­sän kurs­sit202017.3.2019