Hoitava hengitys, Iisalmi

4.6.2020, Iisalmi

Hen­gi­tyk­sen häi­ri­öt ovat ylei­siä ja niis­tä ai­heu­tu­vat ter­veys­on­gel­mat laa­ja-alai­sia. Ter­vey­den- ja hy­vin­voin­nin alal­la työs­ken­te­le­vät koh­taa­vat hen­gi­tyk­sen on­gel­mis­ta kär­si­viä lä­hes päi­vit­täin, mut­ta työ­ka­lut näi­den asi­ak­kai­den aut­ta­mi­sek­si ovat vail­li­nai­set. Tä­hän tar­pee­seen vas­taa tut­kit­tuun Bu­tey­ko-me­ne­tel­mään pe­rus­tu­va Hoi­ta­va Hen­gi­tys HB ®.

Mar­ket­ta Man­ni­sen ke­hit­tä­mä Hoi­ta­va Hen­gi­tys -me­ne­tel­mä poh­jau­tuu maa­il­mal­la laa­jal­ti käy­tös­sä ole­vaan Bu­tey­ko –me­ne­tel­mään. Bu­tey­ko-me­ne­tel­mää käy­te­tään mm. ast­man, kroo­ni­sen tuk­koi­suu­den, kuor­sauk­sen, uni­ap­ne­an sekä pa­niik­ki­häi­ri­ön ja stres­sin oi­rei­den hoi­toon. Sen on lu­kui­sis­sa klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tu hel­pot­ta­van mer­kit­tä­väs­ti ast­man oi­rei­ta sekä vä­hen­tä­vän lää­ki­tyk­sen tar­vet­ta. Iso-Bri­tan­ni­as­sa Bu­tey­ko-me­ne­tel­mä on saa­nut ter­veys­vi­ran­o­mais­ten hy­väk­syn­nän ast­man täy­den­tä­vä­nä hoi­to­muo­to­na.

Hoi­ta­van Hen­gi­tyk­sen suo­sio Suo­mes­sa kas­vaa sekä ter­vey­den itse­hoi­dos­ta kiin­nos­tu­nei­den että ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten kes­kuu­des­sa. Toi­mi­via työ­ka­lu­ja hen­gi­tyk­sen häi­ri­öi­den kor­jaa­mi­seen on kai­vat­tu.

”Kuor­saus on lop­pu­nut, uni on pa­rem­paa. ”Aivo­sumu” on hel­pot­ta­nut.”
”En enää nars­kut­te­le öi­sin ham­pai­ta­ni. Nis­ka- ja leu­ka­sä­ryt ovat lop­pu­neet.”
”Olen se­lät­tä­nyt mon­ta al­ka­vaa pa­niik­ki­koh­taus­ta hen­gi­tys­har­joi­tuk­sil­la.”

Sisältö

Kurs­sil­la ava­taan hen­gi­tyk­sen fy­si­o­lo­gi­aa uu­del­la ta­val­la. Opit, min­kä­lai­nen hen­gi­tys­tapa on ter­veyt­tä edis­tä­vää ja min­kä­lai­nen hen­gi­tys hei­ken­tää ter­veyt­tä­si. Saat lu­kui­sia vink­ke­jä häi­riin­ty­neen hen­gi­tyk­sen kor­jaa­mi­seen. Vin­kit ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­set ovat yk­sin­ker­tai­sia ja sään­nöl­li­nen har­joit­te­lu voi tuot­taa mer­kit­tä­viä ter­veys­hyö­ty­jä.

Kurs­si koos­tuu te­o­ri­a­o­suuk­sis­ta ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sis­ta. Ai­kaa on va­rat­tu myös kes­kus­te­luun ja ky­sy­myk­siin vas­taa­mi­seen.

Kä­si­tel­tä­vät ai­heet

Käy­tän­nön har­joit­te­lua; hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia sekä nie­lua avar­ta­vaa kie­li­jump­paa.

Kouluttaja

Luon­tais­hoi­ta­ja, dip­lo­mi­vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti, Hoi­ta­va Hen­gi­tys -kou­lut­ta­ja sekä Bu­tey­ko-oh­jaa­ja Mar­ket­ta Man­ni­nen. Mar­ket­ta on toi­mi­nut hen­gi­tys­oh­jaa­ja­na vuo­des­ta 2013 läh­tien, jol­loin hän opis­ke­li Bu­tey­ko-oh­jaa­jak­si Lon­toos­sa. Hän ke­hit­ti ja re­kis­te­röi Hoi­ta­va Hen­gi­tys me­ne­tel­män Bu­tey­ko-te­o­ri­aan poh­jau­tu­en. Hän pi­tää lu­en­to­ja ja Hoi­ta­va Hen­gi­tys -kou­lu­tuk­sia eri puo­lil­la Suo­mea sekä myös kou­lut­taa uu­sia Hoi­ta­va Hen­gi­tys -oh­jaa­jia.

Mar­ket­ta Man­ni­nen Hoi­ta­va-Hen­gi­tys

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le ter­vey­ten­sä itse­hoi­dos­ta kiin­nos­tu­neil­le, jot­ka ha­lu­a­vat lääk­kee­tön­tä lie­vi­tys­tä mm. uni­häi­ri­öi­hin, kuor­sauk­seen, uni­ap­ne­aan sekä hen­gi­tyk­sen on­gel­miin, ku­ten ast­maan, kroo­ni­seen tuk­koi­suu­teen sekä pos­ki­on­te­lo­vai­voi­hin. Myös täy­sin ter­veek­si it­sen­sä tun­te­vat saa­vat täs­tä eli­mis­tön ha­pen­saan­tia pa­ran­ta­vas­ta me­ne­tel­mäs­tä hyö­tyä esi­mer­kik­si lii­kun­taan, ur­hei­luun tai kiih­ty­neen mie­len rau­hoit­ta­mi­seen. Ar­vo­kas­ta lisä­o­saa­mis­ta työ­hön­sä kou­lu­tuk­ses­ta saa­vat kaik­ki ter­vey­den- ja hy­vin­voin­nin alal­la toi­mi­vat.  Kurs­sil­le voi­daan ot­taa enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

”Osal­lis­tuin Hoi­ta­va Hen­gi­tys-kurs­sil­le. Käy­tös­sä­ni oli tuol­loin nel­jää eri ast­ma­lää­ket­tä. Ryh­dyin te­ke­mään kurs­sil­la oh­jat­tu­ja har­joi­tuk­sia ja nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja vink­ke­jä. Alus­sa tun­tui to­del­la vai­ke­al­ta, mut­ta pik­ku­hil­jaa jak­sa­mi­nen al­koi li­sään­tyä ja nenä­hen­gi­tys on­nis­tua myös lii­kun­nan yh­tey­des­sä. Ny­ky­ään teen jo kym­me­nen kilo­met­rin lenk­ke­jä pel­käs­tään ne­nän kaut­ta hen­git­tä­en. Käy­tän enää yhtä lää­ket­tä. Edes ke­sän sii­te­pöly­ai­kaan en tar­vin­nut li­sä­tä lää­ket­tä. Unen­laa­tu­ni on pa­ran­tu­nut, olo on vir­ke­äm­pi. Myös ää­nen kes­tä­mi­nen on pa­rem­paa. Olen jou­tu­nut ai­em­min työs­sä­ni käyt­tä­mään ää­nen­vah­vis­tin­ta, mut­ta sain nyt pa­laut­taa sen tar­peet­to­ma­na. Elä­mä­ni on muut­tu­nut!”

Aika

to 4.6.2020 9-15.30, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

80 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Kat­so myös Hoi­ta­va hen­gi­tys -kou­lu­tus Kuo­pi­os­sa 3.6.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DUn ke­sän kurs­sit202017.3.2019