SAKSA Wie, bitte? -saksan aktivointikurssi (1 op)

8.-12.6.2020, Kuopio

Sisältö

Olet­ko opis­kel­lut jos­kus sak­saa mut­ta tai­to on hie­man unoh­tu­nut? Tar­vit­set­ko sak­san kiel­tä töis­sä tai va­paa-ajal­la? Tule ak­ti­voi­maan sa­nas­toa ja har­joit­te­le­maan arki­päi­vän ti­lan­tei­ta! Kurs­sil­la käy­dään läpi mm. small tal­kia, ra­vin­to­las­sa ja kau­pas­sa asi­oin­tia sekä eri­lai­sis­ta pul­ma­ti­lan­teis­ta­kin sel­vi­ä­mis­tä. Tä­män in­ten­sii­vi­kurs­sin avul­la saat li­sää roh­keut­ta sak­san kie­len moni­puo­li­seen käyt­töön. Kurs­sil­la on käy­tös­sä opet­ta­jan laa­ti­ma ma­te­ri­aa­li.

Kouluttaja

HuK Riit­ta Ris­sa­nen

Kohderyhmä

Sak­saa ai­em­min opis­kel­leet, jot­ka tun­te­vat unoh­ta­neen­sa val­ta­osan kie­les­tä, mut­ta ha­lu­a­vat in­ten­sii­vi­sel­lä ja ak­tii­vi­sel­la ker­tauk­sel­la ke­hit­tää  käy­tän­nön kie­li­tai­to­aan. Kie­li­tai­to­taso: A1-B2: Kat­so eu­roop­pa­lai­nen vii­te­ke­hys

Aika

8.-12.6.2020 (ma-pe) klo 16.30-19.45, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DUn ke­sän kurs­sit202017.3.2019