ESPANJA Primeros pasos - Espanjan kielen alkeet, intensiivikurssi

8.-12.6.2020, Iisalmi

Intensiivikurssilla opit espanjan kielen perusteita ja ääntämistä. Pystyt hyödyntämään opittuja taitoja jo seuraavalla lomamatkalla tai vaikka työssäsi espanjan kielisten asiakkaiden kanssa!
Sisältö

Joh­da­tus es­pan­jan kie­len al­kei­siin. Har­joi­tel­laan pe­rus­sa­nas­toa ja ra­ken­tei­ta. Opit käyt­tä­mään kiel­tä ta­val­li­sim­mis­sa  ti­lan­teis­sa. Voit tul­la mu­kaan myös jos olet jo ai­em­min opis­kel­lut pe­rus­tei­ta ja tai­dot ovat hie­man ruos­tu­neet. Vah­vis­tat ja roh­kais­tut käyt­tä­mään jo ai­em­min han­kit­tu­ja tai­to­ja­si! Kurs­sil­la on käy­tös­sä opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.
Ha­lu­tes­sa­si saat kurs­sin lo­pul­la lisä­teh­tä­viä, osal­lis­tu­mi­nen kurs­sil­le ja suo­ri­te­tut lisä­teh­tä­vät muo­dos­ta­vat 1 opin­to­pis­teen.

Kohderyhmä

Vas­ta-al­ka­jat tai vä­hän es­pan­jaa osaa­vat

Aika

ma-pe 8.-12.6.2020  klo 17.00-20.00, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Kouluttaja

Es­pan­jan opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hinta

60  €

Ilmoittautumiset

27.5.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DUn ke­sän kurs­sit202017.3.2019