Sukututkimusta eri vuosisadoilla

19.9.-10.10.2019, verkko

Suku­tut­ki­mus­ta eri vuo­si­sa­doil­la

Oletko jo harrastanut sukututkimusta ja haluaisit syventää osaamistasi?

Mi­ten ja mis­tä voit ke­rä­tä suku­tut­ki­mus­tie­to­ja 1900-lu­vul­ta ja mitä si­nun pi­tää ot­taa huo­mi­oon jos aiot jul­kais­ta elä­vien ih­mis­ten tie­to­ja? Mitä suku­tut­ki­mus­läh­tei­tä löy­tyy 1800-lu­vul­ta di­gi­toi­tu­na ver­kos­sa, mitä voit tut­kia eri ar­kis­tois­sa ja osaat­ko jo hyö­dyn­tää Face­book-ryh­mien apua? Mil­lai­sia ovat 1700-lu­vun teks­tit, mis­tä löy­dät sa­nas­to­ja ja muu­ta ver­kos­sa ole­vaa apu­ai­neis­toa nii­den tul­kit­se­mi­seen? Onko su­vus­ta­si tie­to­ja ole­mas­sa jo 1600-lu­vul­ta ja mi­ten voit hyö­dyn­tää nii­tä läh­tei­tä oman su­vun tut­ki­muk­ses­sa?

Sisältö

Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Aika

to 19.9., 26.9., 3.10. ja 10.10.2019 klo 17:30-19:00

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

70 €

Ilmoittautuminen

12.9.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201931.10.2016