Sukututkimusta Internetin avulla

24.11.2018, Suonenjoki

Ku­vi­tus­kuva

Suku­tut­ki­mus­ta voi ny­ky­ään teh­dä pal­jon in­ter­ne­tin avul­la. Täl­lä kurs­sil­la käym­me läpi eri tie­to­kan­to­ja mis­tä oman su­vun his­to­ri­aa voi löy­tää. Kurs­si­lai­set saa­vat käyt­töön­sä myös Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen Yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joi­den avul­la voi hyö­dyn­tää enem­män digi­ku­vat­tua ai­neis­toa.

Tu­tus­tum­me myös GE­Niin, yh­teis­jul­kai­su­jär­jes­tel­mään, jon­ne tu­han­net suo­ma­lai­set ovat jo tal­len­ta­neet omia suku­tut­ki­mus­tie­to­jaan. Sitä voi käyt­tää hy­vin myös mak­sut­to­ma­na ba­sic-ver­si­o­na. Ter­ve­tu­loa mu­kaan oman su­vun his­to­ri­an löy­tö­ret­kel­le!

Aika lau­an­tai 24.11.2018 klo 10.00-14.15 (5 h), Suo­nen­joki

Kou­lut­ta­ja Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 18.11.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016