DNA-testit sukututkimuksen apuna, peruskurssi

10.9. ja 24.9.2018, verkossa

DNA-tes­tit suku­tut­ki­muk­sen apu­na, pe­rus­kurs­si

Olet­ko har­kin­nut DNA-tes­tin ti­laa­mis­ta oman su­ku­si tut­ki­muk­sen täy­den­tä­mi­seen? Mis­tä kan­nat­taa aloit­taa, mitä DNA-tes­tit ker­to­vat mi­nul­le ja mi­ten voin tul­ki­ta nii­den avul­la su­ku­lai­suus­suh­tei­ta? Mi­hin ryh­mään voin liit­tyä tu­los­ten ver­taa­mi­sek­si, mitä tes­tit mak­sa­vat ja kuin­ka kau­an nii­den teet­tä­mi­ses­sä kes­tää?

Aika maa­nan­tai­sin 10.9. ja 24.9.2018 klo 17.30-19.00

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Si­säl­löt

Kou­lut­ta­jat
Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy
sekä suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Erk­ki Kiu­ru.

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 65 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 3.9.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016