Yhteisjulkaisualusta GENin käyttö sukututkimuksessa

19.9. – 26.9.2018, verkossa

Yh­teis­jul­kai­su­a­lus­ta GE­Nin käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa

Olet­ko vas­ta aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit tar­kas­taa löy­tyy­kö oman su­ku­si tie­to­ja jo GE­Nis­tä? Onko mah­dol­li­ses­ti oman paik­ka­kun­taa­si tai su­kuu­si liit­ty­vää am­mat­tien pro­jek­tia siel­lä jo ole­mas­sa, tai olet­ko jo pit­kään har­ras­ta­nut suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit lait­taa tut­ki­mus­tu­lok­se­si myös mui­den saa­ta­vil­le.

GENi on maa­il­man­laa­jui­nen in­ter­ne­tis­sä toi­mi­va suku­tut­ki­muk­sen yh­teis­jul­kai­su­a­lus­ta, jo­hon ra­ken­ne­taan yhtä yh­teis­tä suku­puu­ta. Suo­mes­sa on pal­jon suku­tut­ki­mus­har­ras­ta­jia ja jo tu­han­net ih­mi­set te­ke­vät suku­tut­ki­mus­ta yh­des­sä GE­Niin. Myös alu­eel­li­sia pro­jek­te­ja on pal­jon ja niis­sä on kym­me­ni­ä­tu­han­sia pro­fii­le­ja.

Aika kes­ki­viik­koi­sin 19.9 – 26.9 klo 17.30-19.00

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Olet­ko vas­ta aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit tar­kas­taa löy­tyy­kö oman su­ku­si tie­to­ja jo GE­Nis­tä?

Kou­lut­ta­ja suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Rit­va Sam­pio, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Si­säl­löt

Hin­ta 50 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 12.9.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016