Sukututkimuksen lähdemerkinnät, SukuJutut, Gramps ja Suomi-tietokanta

2.10.-16.10.2018, verkossa

Suku­tut­ki­muk­sen läh­de­mer­kin­nät, Suku­Ju­tut, Gramps ja Suo­mi-tie­to­kan­ta

Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran verk­ko­kurs­si

Suku­tut­ki­mus­ta on teh­ty Suo­mes­sa jo yli 350 vuot­ta. Ai­em­min piir­ret­tiin suku­pui­ta ja kaa­vi­oi­ta kä­sin, mut­ta ny­ky­ään suku­tut­ki­jat käyt­tä­vät eri­lai­sia oh­jel­mia tie­to­jen hal­lin­noin­tiin ja tu­los­ten esit­tä­mi­seen.  Läh­de­mer­kin­tö­jen käyt­tö aut­taa mui­ta suku­tut­ki­joi­ta löy­tä­mään tie­dot myös alku­pe­räi­sis­tä läh­teis­tä ja nii­den mer­kit­se­mis­ta­poi­hin pu­reu­dum­me täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa.

Aika tiis­tai­sin 2.10.-16.10.2018 klo 17.30-19.00 (6h)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Kou­lut­ta­ja suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Rit­va Sam­pio, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Si­säl­löt

Hin­ta 55 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 25.9.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016