DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa, jatkokurssi

15.10. ja 22.10.2019, verkko

Dna-tu­los­ten käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa, jat­ko­kurs­si

Miten DNA-tuloksia tulkitaan ja mitä tietoa niistä saa sukututkimukseen?

DNA-tes­tien tu­lok­se­si ovat saa­pu­neet. Mi­ten näi­tä tu­lok­sia tul­ki­taan ja mitä tie­toa niis­tä voi saa­da suku­tut­ki­muk­seen? Tar­vi­taan­ko lisä­tes­te­jä ja mil­lai­sia tes­te­jä? Mi­ten yllä­pi­dän si­vus­ton tie­to­ja? Näi­hin ja mo­niin mui­hin ky­sy­myk­siin saat vas­tauk­sen DNA-tu­los­ten käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa -kurs­sil­ta ja jat­kat tut­ki­mus­ta­si ge­neet­ti­sen suku­tut­ki­muk­sen kieh­to­vas­sa maa­il­mas­sa.

Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran we­bi­naa­ri

Sisältö
Kouluttajat

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy,
Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja

Aika

ti  15.10. ja 22.10.2019 klo 17.30-19.00, ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

8.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201931.10.2016