Yhteisjulkaisualusta GENin käyttö sukututkimuksessa

17.9 ja 24.9., verkko

Yh­teis­jul­kai­su­a­lus­ta GE­Nin käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa

Löytyykö jo sukusi tietoja GENistä?

Olet­ko vas­ta aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit tar­kas­taa löy­tyy­kö oman su­ku­si tie­to­ja jo GE­Nis­tä? Onko mah­dol­li­ses­ti oman paik­ka­kun­taa­si tai su­kuu­si liit­ty­vää am­mat­tien pro­jek­tia siel­lä jo ole­mas­sa, tai olet­ko jo pit­kään har­ras­ta­nut suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit lait­taa tut­ki­mus­tu­lok­se­si myös mui­den saa­ta­vil­le.

Sisältö

GENi on maa­il­man­laa­jui­nen in­ter­ne­tis­sä toi­mi­va suku­tut­ki­muk­sen yh­teis­jul­kai­su­a­lus­ta, jo­hon ra­ken­ne­taan yhtä yh­teis­tä suku­puu­ta. Suo­mes­sa on pal­jon suku­tut­ki­mus­har­ras­ta­jia ja jo tu­han­net ih­mi­set te­ke­vät suku­tut­ki­mus­ta yh­des­sä GE­Niin. Myös alu­eel­li­sia pro­jek­te­ja on pal­jon ja niis­sä on kym­me­ni­ä­tu­han­sia pro­fii­le­ja. GE­Nin yh­te­nä haas­tee­na on tie­to­jen oi­keel­li­suus ja täl­lä verk­ko­kurs­sil­la käym­me läpi läh­tei­tä, joi­den avul­la voit tar­kis­taa tie­to­ja. Pe­reh­dym­me sa­mal­la GE­Nin käyt­töön il­mais­ver­si­o­na, tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen, läh­tei­den mer­kit­se­mi­seen, tie­to­suo­ja­la­kiin, te­ki­jän­oi­keuk­siin ja käy­tän­ne­sään­töi­hin.

Kouluttaja

Suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Rit­va Sam­pio, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Aika

ti 17.9. ja 24.9.2019 klo 17.30-19.00

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

10.9.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu. Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201931.10.2016