Isoisää etsimään

23.2.-2.3.2021, verkko

Iso­isää et­si­mään?

Oletko kadonneen sukulaisen jäljillä?

Puut­tu­van su­ku­lai­sen löy­tä­mi­sek­si nyky­päi­vän suku­tut­ki­mus on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Kir­jal­li­siin läh­tei­siin pe­rus­tu­van suku­tut­ki­muk­sen rin­nal­la DNA-tes­tien avul­la voi­daan löy­tää bi­o­lo­gi­sia su­ku­lai­sia ja vah­vis­taa su­ku­lai­suuk­sia.

Iso­isää et­si­mään -we­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään eri­lai­sia me­ne­tel­miä iso­isän löy­tä­mi­sek­si, oli­pa iso­isä sit­ten lähi­su­ku­lai­nen tai muu­ta­man suku­pol­ven ta­kaa ole­va iso­isä. Ai­kai­sem­paa suku­tut­ki­mus­ko­ke­mus­ta et vält­tä­mät­tä tar­vit­se, sil­lä aloi­tam­me tu­tus­tu­mal­la suku­tut­ki­muk­sen pe­rus­tei­siin ja tie­to­jen kä­sit­te­lyyn. Myös sii­hen, että mis­tä ar­kis­to­läh­teis­tä voit saa­da tie­to­ja ja ke­nel­le nii­tä luo­vu­te­taan. Tu­tus­tum­me DNA-tes­tei­hin, nii­den työ­kalu­oh­jel­mien käyt­töön, tut­kin­ta­me­ne­tel­miin ja tul­kin­taan puut­tu­van su­ku­lai­sen löy­tä­mi­sek­si.

Sisältö
Kouluttajat

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy,

Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja

Aika

tiis­tai­sin 23.2.-2.3.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

55 €

Ilmoittautuminen

15.2.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DUn suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set202031.10.2016