Isoisää etsimään

29.10. ja 5.11., verkko

Iso­isää et­si­mään?

Oletko kadonneen sukulaisen jäljillä?

Puut­tu­van su­ku­lai­sen löy­tä­mi­sek­si nyky­päi­vän suku­tut­ki­mus on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Kir­jal­li­siin läh­tei­siin pe­rus­tu­van suku­tut­ki­muk­sen rin­nal­la DNA-tes­tien avul­la voi­daan löy­tää bi­o­lo­gi­sia su­ku­lai­sia ja vah­vis­taa su­ku­lai­suuk­sia.

Iso­isää et­si­mään -we­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään eri­lai­sia me­ne­tel­miä iso­isän löy­tä­mi­sek­si, oli­pa iso­isä sit­ten lähi­su­ku­lai­nen tai muu­ta­man suku­pol­ven ta­kaa ole­va iso­isä. Ai­kai­sem­paa suku­tut­ki­mus­ko­ke­mus­ta et vält­tä­mät­tä tar­vit­se, sil­lä aloi­tam­me tu­tus­tu­mal­la suku­tut­ki­muk­sen pe­rus­tei­siin ja tie­to­jen kä­sit­te­lyyn. Myös sii­hen, että mis­tä ar­kis­to­läh­teis­tä voit saa­da tie­to­ja ja ke­nel­le nii­tä luo­vu­te­taan. Tu­tus­tum­me DNA-tes­tei­hin, nii­den työ­kalu­oh­jel­mien käyt­töön, tut­kin­ta­me­ne­tel­miin ja tul­kin­taan puut­tu­van su­ku­lai­sen löy­tä­mi­sek­si.

Sisältö
Kouluttajat

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy,

Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja

Aika

Tiis­tai­sin 29.10 ja 5.11.2019 klo 17:30-19:00, ver­kos­sa

Hinta

65€

Ilmoittautuminen

22.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201931.10.2016