Ortodoksisukujen tutkimuksen perusteet

1.2.-15.2.2021, verkko

Or­to­dok­si­su­ku­jen tut­ki­muk­sen pe­rus­teet

Haluatko opiskella ortodoksisukujen tutkimusta?

Sisältö

Täs­sä we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me or­to­dok­sien kir­kon­kir­ja­läh­tei­siin: met­rik­ka­kir­joi­hin ja rip­pi­kir­joi­hin. Kurs­sin pai­no­pis­te on 1800-lu­vul­la ja 1900-lu­vun alku­vuo­si­kym­me­nis­sä, mut­ta myös 1700-lu­vun läh­tei­tä si­vu­taan. Kurs­sil­la kä­sit­te­lem­me or­to­dok­si­su­ku­jen tut­ki­mis­ta suo­ma­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Käym­me läpi ve­nä­läis­ten asia­kir­jo­jen aak­ko­sia sekä mal­li­esi­merk­ke­jä hen­ki­lön- ja pai­kan­ni­mis­tä sekä or­to­dok­sien ni­mis­töä sekä ve­nä­jän- että suo­men-/kar­ja­lan­kie­li­sis­sä muo­dois­saan. Kurs­sil­la kä­si­tel­lään myös eri or­to­dok­sis­ten vä­es­tö­ryh­mien tut­ki­mi­sen eri­tyis­piir­tei­tä.

Käym­me li­säk­si läpi tut­ki­muk­sen te­ke­mis­tä hen­ki­kir­jo­jen avul­la, jos kir­kol­li­sia läh­tei­tä ei ole tai ve­nä­jän kie­li tuot­taa haas­tet­ta. Pe­reh­dym­me myös Kar­ja­la-tie­to­kan­nan Ka­ti­han käyt­töön suku­tut­ki­muk­sen apu­vä­li­nee­nä. Geni on yh­teis­jul­kai­su­jär­jes­tel­mä, jos­sa voi yh­des­sä teh­dä suku­tut­ki­mus­ta ja ja­kaa suku­tie­to­ja. We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me myös Ge­nin hyö­dyn­tä­mi­seen or­to­dok­sien suku­tut­ki­muk­ses­sa. Opis­ke­li­jat saa­vat käyt­töön li­säk­si Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joi­den avul­la suku­tut­ki­mus hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. Kurs­siin kuu­luu myös pal­jon in­ter­ne­tin suku­tut­ki­mus­o­soit­tei­ta, jot­ka opis­ke­li­jat saa­vat pdf-muo­dos­sa ja näin lin­kit on help­po hyö­dyn­tää.

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että osal­lis­tu­jat pys­tyi­si­vät apu­neu­vo­ja hy­väk­si käyt­tä­en aloit­ta­maan oma­toi­mi­sen suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­sen.

Kouluttajat

San­te­ri Pal­vi­ai­nen, suku­tut­ki­mus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, Kar­ja­lan Si­vis­tys­seu­ra
Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le omas­ta or­to­dok­si­su­vus­taan ja his­to­ri­as­taan kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

maa­nan­tai­sin 1.2-15.2.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

24.1.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DUn suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set202031.10.2016