Sukututkija siirtolaisten jäljillä

14.4. ja 21.4.2021, verkko

Suomalaisia siirtolaisia

En­nen 2. maa­il­man­so­taa Suo­mes­ta läh­ti siir­to­lai­sik­si val­ta­mer­ten ta­kai­siin mai­hin n. 370 000 kan­sa­lais­ta, suu­rin osa Poh­jois-Ame­rik­kaan. Muun mu­as­sa ni­men­muu­tos­ten ja yh­teyk­sien kat­ke­a­mi­sen vuok­si suku­tut­ki­jan on usein hy­vin vai­kea pääs­tä siir­to­lais­su­ku­lais­ten­sa jäl­jil­le.

En­nen lu­en­to­ja opis­ke­li­jat voi­vat lä­het­tää kou­lut­ta­jil­le siir­to­lai­suut­ta kos­ke­via ky­sy­myk­siä, e-mail: sam­pio(at)suku­tut­ki­mus­toi­mis­to.fi

Sisältö
Kouluttajat

Siir­to­lai­suus­ins­ti­tuu­tin ex-tie­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jou­ni Kor­ki­a­saa­ri (nyk. eläk­keel­lä) ja suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Rit­va Sam­pio, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

We­bi­naa­ri so­pii kai­kil­le oman su­vun his­to­ri­as­ta ja siir­to­lai­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

ke 14.4. ja 21.4.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

6.4.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DUn suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set202031.10.2016