Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op

8.11.2019-31.10.2020 Kuopio - menossa oleva koulutus

Opin­to­ko­ko­nai­suus tar­kas­te­lee muo­toi­lu­pro­ses­sia ja vi­su­aa­lis­ta vies­tin­tää lii­ke­ta­lou­den, joh­ta­mi­sen ja pal­ve­lu­muo­toi­lun näkö­kul­mas­ta. Ko­ko­nai­suu­des­sa ko­ros­tuu pal­ve­lu­muo­toi­lun pro­jek­ti­o­saa­mi­nen. Opin­to­ko­ko­nai­suu­den si­säl­tä­mät opin­to­jak­sot muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den, jos­sa ede­tään muo­toi­lu­a­jat­te­lun ja pal­ve­lu­jen tut­ki­muk­sen ym­mär­tä­mi­ses­tä käy­tän­nön­lä­hei­seen osaa­mi­sen so­vel­ta­mi­seen ja yri­tys­ku­van sekä pal­ve­lu­jen suun­nit­te­luun. Ta­voit­tee­na on op­pia pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä sekä moni­a­lais­ta pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mis­tä lu­en­to­jen, it­se­näis­ten teh­tä­vien sekä eri­tyi­ses­ti ryh­mä­työs­ken­te­lyn kaut­ta.

Ko­ko­nai­suu­teen si­säl­tyy muo­toi­lun, mark­ki­noin­nin ja joh­ta­mi­sen kurs­se­ja sekä ryh­mä­töi­nä suo­ri­tet­ta­via pal­ve­lu­muo­toi­lun alu­eel­le pai­not­tu­via yri­tys­pro­jek­te­ja.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan La­pin yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Si­säl­tö ja aika­tau­lu:

Alku­info per­jan­tai­na 8.11. klo 17-17.45

UPA­MU1001 Joh­dan­to muo­toi­lu­a­jat­te­luun 2 op, 8.11.-23.11.
UPA­MU1003 Pal­ve­lu­muo­toi­lun pro­ses­si ja me­ne­tel­mät 3 op, 13.12.-11.1.
UPA­MU1002 Brän­di ja vi­su­aa­li­suus 3 op, 7.-22.2.
YMAR1103 Pal­ve­lu­jen mark­ki­noin­ti 5 op, 6.3.-4.4.
UPA­MU1004 Muo­toi­lu lii­ke­toi­min­nas­sa 4 op, 17.4.-9.5.
UPA­MU1005 Jul­kis­ten pal­ve­lu­jen muo­toi­lu 4 op,  22.5.-13.6.
PAMU1006 Pal­ve­lu­muo­toi­lun joh­ta­mi­nen 4 op, 14.8.-19.9.

Osa kou­lu­tuk­ses­ta to­teu­te­taan verk­ko­vä­lit­tei­sil­lä lu­en­noil­la. Kaik­ki lähi­o­pe­tus pi­de­tään per­jan­tai-il­tai­sin ja lau­an­tai­sin. Mui­na arki­päi­vi­nä voi­daan il­tai­sin pi­tää verk­ko­vä­lit­teis­tä kou­lu­tus­ta.

Opin­to­jak­so­ku­vauk­set löy­ty­vät tääl­tä>>

Hin­ta:

950 €.

Hin­nas­ta 70 € on La­pin avoi­men yli­o­pis­ton opin­to­mak­sua, joka mak­se­taan La­pin avoi­meen yli­o­pis­toon re­kis­te­röi­ty­mi­sen (ILPA-il­moit­tau­tu­mi­nen) yh­tey­des­sä. Täs­tä an­ne­taan oh­jeet kou­lu­tuk­sen kut­su­kir­jees­sä.

Lop­pu­osa mak­se­taan nel­jäs­sä osas­sa yksi vuon­na 2019 ja kol­me vuon­na 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tuk­ses­ta voi neu­vo­tel­la.

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

28.10.2019 men­nes­sä. Kou­lu­tuk­seen ote­taan 25 opis­ke­li­jaa il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi mak­sut­ta pe­rua vii­mei­seen il­moit­tau­tu­mis­päi­vään men­nes­sä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Pal­ve­lu­muo­toi­lu 25 op2019-2020 Kuo­pio29.8.2017