UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 OP

8.11.-23.11.2019

Ko­ko­nai­suus al­kaa joh­dan­to­kurs­sil­la, joka tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jat ai­hee­seen ja ko­ko­nai­suu­den struk­tuu­riin. Joh­dan­to­lu­en­not muo­toi­lun, mark­ki­noin­nin ja joh­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa ku­va­ta muo­toi­lu­a­jat­te­lun si­säl­lön, taus­tat ja pai­no­tuk­set sekä kyt­kök­sen oman kou­lu­tus­oh­jel­man si­säl­töi­hin. Sekä se­lit­tää muo­toi­lu­toi­min­nan pää­peri­aat­teet ja pal­ve­lu­muo­toi­lun kes­kei­set ta­voit­teet.

Aika­tau­lu:

Kou­lu­tuk­sen alku­info pe 8.11.2017 klo 17-17.30

Opin­to­jak­son lu­en­not:
pe 8.11. klo 17.30-19.30
la 9.11. klo 9-15

la 23.11. klo 9-15

Vaa­dit­ta­vat suo­ri­tuk­set:

Lu­en­not (14 h), lu­en­toi­hin ja kir­jal­li­suu­teen pe­rus­tu­va op­pi­mis­päi­vä­kir­ja (40 h). Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen lu­en­noil­le ja op­pi­mis­päi­vä­kir­ja. Kurs­si on suo­ri­tet­ta­va en­nen ko­ko­nai­suu­den mui­ta kurs­se­ja.

Kir­jal­li­suus:

Miet­ti­nen, S. (toim.) (2014). Muo­toi­lu­a­jat­te­lu. Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus.

Muu ai­hee­seen liit­ty­vä kir­jal­li­suus il­moi­te­taan kurs­sil­la.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Pal­ve­lu­muo­toi­lu 25 op2019-2020 Kuo­pio29.8.2017