Kuvaa kesän valossa - miljööhenkilökuvauksen perusteet

18. - 21.6.2018, Iisalmi

Jos ta­voit­tee­si on ku­va­ta va­lol­li­sem­pia, valo­kuva­il­mai­sul­li­sem­pia ja vies­tin­näl­li­ses­ti sel­vem­piä hen­ki­lö­ku­via eri­lai­sis­sa mil­jöö­olo­suh­teis­sa, an­taa tämä kurs­si si­nul­le mah­dol­li­suu­den sii­hen.

Aika  18. – 21.6.2018 (ma-to)  klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lu­tuk­ses­sa on teh­tä­viä myös il­tai­sin,  aika­tau­lus­ta so­vi­taan yh­des­sä kou­lu­tuk­sen alus­sa, aloi­tus/lo­pe­tus myö­hem­min tms.

Kou­lut­ta­ja valo­kuva­kou­lut­ta­ja, valo­ku­vaa­ja, tie­to­kir­jai­li­ja Tii­na Pu­put­ti

Tii­na Pu­put­ti

Into­hi­mos­ta valo­ku­vauk­seen Tii­na Pu­put­ti ku­vaa, kou­lut­taa ja kir­joit­taa. In­nos­tu, ins­pi­roi­du ja il­mai­se on hä­nen kan­ta­va tee­man­sa käy­tän­nön­lä­hei­sis­sä valo­kuva­kou­lu­tuk­sis­sa.

Tii­na Pu­put­ti toi­mii täl­lä het­kel­lä it­se­näi­se­nä am­ma­ti­har­joit­ta­ja­na valo­ku­vaus­a­lal­la. Hän kou­lut­taa eri oppi­lai­tok­sis­sa, yri­tyk­sis­sä ja yh­tei­söis­sä valo­ku­van ym­mär­rys­tä ja ku­vaus­tai­to­ja kai­paa­via ih­mi­siä aina har­ras­ta­jis­ta ku­vaa työs­sään tar­vit­se­viin ja am­mat­ti­lai­siin asti. Kou­lu­tus­työn ohel­la hän te­kee mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ku­vauk­sia asi­a­kas­toi­mek­si­an­toi­na.
Kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri opin­to­jen jäl­keen hän työs­ken­te­li am­mat­ti­ku­vaa­jia kou­lut­ta­vas­sa Vi­su­aa­li­vies­tin­nän Ins­ti­tuut­ti VVI Oy:ssa en­sin kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja­na ja myö­hem­min reh­to­ri­na ja pää­kou­lut­ta­ja­na. Li­säk­si hän on suo­rit­ta­nut Valo­ku­vaa­jan am­mat­ti­tut­kin­non VAT (2004), yrit­tä­jän am­mat­ti­tut­kin­non (2011) ja valo­ku­vaa­jan eri­kois­am­mat­ti­tut­kin­non VEAT (2012). Syk­syl­lä 2015 Suo­men Am­mat­ti­valo­ku­vaa­jat ry myön­si hä­nel­le lii­ton kor­keim­man arvo­ni­men, Mes­ta­ri­ar­von (SAVM).

Do­cen­do on jul­kais­sut kak­si Pu­pu­tin kir­joit­ta­maa kir­jaa: Valo ja va­lai­su – Hen­ki­lö­ku­vaus stu­di­os­sa ja mil­jöös­sä (2012) ja POSE – Mal­lin asen­to ja oh­jaa­mi­nen hen­ki­lö­ku­vauk­ses­sa (2015). Pu­put­ti on myös kään­tä­nyt kir­jan: Et­si­mes­sä: Va­lai­su (2012). Li­säk­si hän toi­mii Ka­me­ra-leh­den va­ki­tui­se­na avus­ta­ja­na ja blog­gaa sään­nöl­li­ses­ti Ka­me­ra-leh­den verk­ko­jul­kai­sus­sa.


Koh­de­ryh­mä

Kurs­sil­le voi­daan ot­taa enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö

Kou­lu­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään hen­ki­lö­ku­vauk­seen eri­lai­sis­sa mil­jöis­sä eri vuo­ro­kau­den ai­koi­na, unoh­ta­mat­ta ku­vaan liit­ty­vää vies­tin­tää ja ta­ri­naa.
Kou­lu­tuk­ses­sa tut­ki­taan eri­lai­sia valo-olo­suh­tei­ta ja käy­te­tään eri­lai­sia lisä­va­lon­läh­tei­tä ku­van vi­su­aa­lis­ker­ron­nal­li­sen ja tek­ni­sen laa­dun pa­ran­ta­mi­sek­si. Käy­tös­säm­me ovat mm. hei­jas­ti­met,  var­jos­ti­met, akku­va­lot ja sa­la­ma­lait­teet. Va­lon­muok­kaa­jien käy­tön li­säk­si ha­vain­nol­lis­te­taan sitä, kuin­ka nii­tä voi ra­ken­taa itse edul­li­sis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta. Ku­vaus­de­moil­la käy­dään va­lai­sun li­säk­si läpi mal­lien oh­jaus­ta, aset­te­lua sekä muu­ta valo­kuva­il­mai­sua.

To­teu­tus­ta­pa

Kou­lu­tus si­säl­tää käy­tän­nön­lä­hei­siä ku­vaus­de­monst­raa­ti­oi­ta eri­lai­sis­sa mil­jöo­lo­suh­teis­sa sekä työ­paja­muo­tois­ta työs­ken­te­lyä ope­tuk­ses­sa läpi­käy­ty­jen asi­oi­den poh­jal­ta.  Li­säk­si kou­lu­tuk­seen kuu­lu­vat yh­tei­set kuva­pa­lau­te­kes­kus­te­lut.
Kou­lu­tuk­seen ei kuu­lu jär­jes­tel­mä­ka­me­ran ase­tus­ten ope­tus­ta eikä myös­kään valo­ku­vauk­sen pe­rus­tei­ta. Nämä tai­dot tu­lee olla jo ai­em­min han­kit­tu­na.

Kou­lu­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vaa oma ka­lus­toa

Osal­lis­tu­jil­la tu­lee olla mu­ka­na seu­raa­vaa ka­lus­toa:
– jär­jes­tel­mä­ka­me­ra ja ob­jek­tii­vit
– tie­to­kone tai kan­net­ta­va tie­to­kone ku­vien siir­tä­mis­tä, kar­si­mis­ta ja kä­sit­te­lyä var­ten
– ku­van­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma, esim. Pho­tos­hop tai Light­room

Li­säk­si mu­kaan voi  ha­lu­tes­saan ot­taa myös:
– mah­dol­li­sia va­lon­muok­kaa­jia: hei­jas­ti­mia, var­jos­ti­mia jne.
– mah­dol­li­set lisä­va­lon­läh­teet, ku­ten käsi­sa­la­ma, jo­kin jat­ku­va va­lon­läh­de jne.
– ka­me­ran ja­lus­ta, ja­lus­tat lisä­va­lon­läh­teil­le
– vet­tä kes­tä­vä ret­ki­pat­ja, jot­ta voit ku­va­ta tar­vit­ta­es­sa ma­hal­laan maas­sa
ja li­säk­si tie­tys­ti eri­lai­sia vaat­tei­ta, että voi olla ul­ko­na eri­lai­sis­sa sää­olo­suh­teis­sa!

HUOM!
Voit osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen vaik­ka si­nul­la ei oli­si­kaan mi­tään eril­li­siä lisä­va­lon­läh­tei­tä. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na näet käy­tös­sä eri­lai­sia kei­no­ja val­lit­se­van va­lon muok­kauk­seen ja saat sii­tä ken­ties ide­oi­ta ja vink­ke­jä sii­hen, mil­lai­sia lisä­va­lon­läh­tei­tä ehkä kan­nat­taa tu­le­vai­suu­des­sa hank­kia.

Il­moit­tau­tu­mi­set 4.6.2018 men­nes­sä

Hin­ta  265 e
Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut  15.5.2018 men­nes­sä, saat poik­keuk­sel­li­ses­ti 15 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kat­so myös Het­ken ku­vas­ta hal­lit­tuun ko­ko­nai­suu­teen -kou­lu­tus Kuo­pi­os­sa.

Ku­vaa ke­sän va­los­sa – mil­jöö­hen­ki­lö­ku­vauk­sen pe­rus­teet – Tii­na Pu­put­ti

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tiakesä 201810.4.2018