Valokuvaus: Hetken kuvasta hallittuun kokonaisuuteen

11.8.-4.11. Kuopio

Valo­ku­vauk­sen  kieh­to­vuus  on  sii­nä,  että  aina  voi  näh­dä  lins­sin  läpi  uu­del­la  ja  eri­lai­sel­la  ta­val­la.   Het­ken  ku­vas­ta hal­lit­tuun  ko­ko­nai­suu­teen  -­‐kou­lu­tus  kes­kit­tyy  sii­hen,  että  osal­lis­tu­ja  saa   konk­reet­ti­sia  vä­li­nei­tä  ke­hit­tää osal­lis­tu­jan  osaa­mis­ta  valo­ku­vauk­sen  pe­rus­e­le­ment­tien  osal­ta.   Näi­hin  ele­ment­tei­hin  kuu­lu­vat  mm.  valo, valo­kuva­som­mit­te­lu,  eri  ob­jek­tii­vien  tuo­mat   mah­dol­li­suu­det  ja  eri­lais­ten  koh­tei­den  ku­vaa­mi­nen.  Li­säk­si  ta­voit­tee­na on  ke­hit­tää  osal­lis­tu­jan   osaa­mis­ta  sii­nä,  kuin­ka  yk­sit­täi­sen  ku­van  ot­ta­mi­ses­ta  ede­tään  ta­voit­teel­li­sen kuva­ko­ko­nai­suu­den   ide­oin­tiin,  suun­nit­te­luun  ja  lo­pul­li­seen  to­teu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­seen  ei  kuu­lu  jär­jes­tel­mä­ka­me­ran  ase­tus­ten,  eikä  valo­ku­vauk­sen  pe­rus­tei­den  ope­tus­ta.

Kou­lu­tuk­sen  ta­voit­tee­na  on  an­taa  osal­lis­tu­jal­le  vä­li­nei­tä:  

Koh­de­ryh­mä 

Ku­vaa­jat,  jot­ka  ku­vaa­vat  omak­si  ilok­seen  tai  osa­na  työ­tään,  ja  jot­ka  ha­lu­a­vat  ke­hit­tyä   kuva­ko­ko­nai­suuk­sien ra­ken­ta­mi­ses­sa  ja  mil­jöös­sä  ku­vaa­mi­ses­sa  vain  val­lit­se­vaa  va­loa   hyö­dyn­tä­mäl­lä

Kou­lut­ta­ja

Into­hi­mos­ta valo­ku­vauk­seen Tii­na Pu­put­ti ku­vaa, kou­lut­taa ja kir­joit­taa. In­nos­tu, ins­pi­roi­du ja il­mai­se on hä­nen kan­ta­va tee­man­sa käy­tän­nön­lä­hei­sis­sä valo­kuva­kou­lu­tuk­sis­sa.

Tii­na Pu­put­ti toi­mii täl­lä het­kel­lä it­se­näi­se­nä am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na valo­ku­vaus­a­lal­la. Hän kou­lut­taa eri oppi­lai­tok­sis­sa, yri­tyk­sis­sä ja yh­tei­söis­sä valo­ku­van ym­mär­rys­tä ja ku­vaus­tai­to­ja kai­paa­via ih­mi­siä aina har­ras­ta­jis­ta ku­vaa työs­sään tar­vit­se­viin ja am­mat­ti­lai­siin asti. Kou­lu­tus­työn ohel­la hän te­kee mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ku­vauk­sia asi­a­kas­toi­mek­si­an­toi­na.

Pe­rus­kou­lu­tuk­sel­taan Pu­put­ti on kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri luo­kan­o­pet­ta­jan kou­lu­tus­oh­jel­mas­ta. Opin­to­jen jäl­keen hän työs­ken­te­li am­mat­ti­ku­vaa­jia kou­lut­ta­vas­sa Vi­su­aa­li­vies­tin­nän Ins­ti­tuut­ti VVI Oy:ssa en­sin kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja­na ja myö­hem­min reh­to­ri­na ja pää­kou­lut­ta­ja­na. Li­säk­si hän on suo­rit­ta­nut Valo­ku­vaa­jan am­mat­ti­tut­kin­non VAT (2004), yrit­tä­jän am­mat­ti­tut­kin­non (2011) ja valo­ku­vaa­jan eri­kois­am­mat­ti­tut­kin­non VEAT (2012). Syk­syl­lä 2015 Suo­men Am­mat­ti­valo­ku­vaa­jat ry myön­si hä­nel­le lii­ton kor­keim­man arvo­ni­men, Mes­ta­ri­ar­von (SAVM).

Do­cen­do on jul­kais­sut kak­si Pu­pu­tin kir­joit­ta­maa kir­jaa: Valo ja va­lai­su – Hen­ki­lö­ku­vaus stu­di­os­sa ja mil­jöös­sä (2012) ja POSE – Mal­lin asen­to ja oh­jaa­mi­nen hen­ki­lö­ku­vauk­ses­sa (2015). Pu­put­ti on myös kään­tä­nyt kir­jan: Et­si­mes­sä: Va­lai­su (2012). Li­säk­si hän toi­mii Ka­me­ra-leh­den va­ki­tui­se­na avus­ta­ja­na ja blog­gaa sään­nöl­li­ses­ti Ka­me­ra-leh­den verk­ko­jul­kai­sus­sa.

www ja blo­gi >>

Face­book >>

Tii­na Pu­put­ti

Aika­tau­lu

Lähi­jak­sot Kuo­pi­os­sa

la 11.8. klo 10-17
su 12.8. klo 9-15

la 1.9. klo 10-17
su 2.9. klo 9-15

la 6.10. klo 10-17
su 7.10. klo 9-15

la 3.11. klo 10-17
su 4.11. klo 9-15

Lähi­jak­sot si­säl­tä­vät te­o­ri­a­lu­en­to­ja, käy­tän­nön ku­vaus­de­monst­raa­ti­oi­ta, työ­paja­mais­ta työs­ken­te­lyä ja kuva­pa­lau­tet­ta.

Etä­jak­sot
Jo­kai­sel­la etä­jak­sol­la on teh­tä­viä, jot­ka pe­rus­tu­vat edel­li­sel­lä lähi­jak­sol­la ope­tet­tuun asi­aan. Etä­jak­son puo­li­vä­lis­sä pi­de­tään kuva­pa­lau­te verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti. Verk­ko­ta­paa­mis­ten aika­tau­lu so­vi­taan myö­hem­min yh­des­sä.

Ka­lus­to­lu­et­te­lo  kurs­sil­le  osal­lis­tu­vil­le

Pa­kol­li­set  

Hyö­dyl­li­set li­sät

Hin­ta

650 €

Hin­nan li­säk­si osal­lis­tu­jal­le tu­lee jon­kin ver­ran ma­te­ri­aa­li­ku­lu­ja, kos­ka kuva­sar­jo­jen työs­tö­vai­hees­sa ku­via tu­los­te­taan ns. työ­ko­pi­o­laa­tui­si­na. Li­säk­si lo­pul­li­nen kuva­sar­ja tu­los­te­taan vii­mei­sel­le lähi­jak­sol­le valo­kuva­laa­tui­se­na ko­ko­nai­suu­te­na (osal­lis­tu­jan it­sen­sä päät­tä­mäs­sä koos­sa).

Il­moit­tau­tu­mi­nen

27.7.2018 men­nes­sä.

Kat­so myös Ku­vaa ke­sän va­los­sa -kou­lu­tus Ii­sal­mes­sa.

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tiakesä 201810.4.2018