Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op

Kult­tuu­ri­his­to­ria on sekä his­to­ri­aa että kult­tuu­ria tut­ki­va tie­teen­ala, jota kiin­nos­taa men­nei­syy­den ih­mis­ten ajat­te­lu­ta­vat ja elä­mi­sen arki, mut­ta myös his­to­ri­an mer­ki­tys nyky­a­jas­sa.

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­sen ajat­te­lun pe­rus­tei­siin sekä his­to­ri­a­tie­tei­siin. Pää­mää­rä­nä on prob­le­ma­ti­soi­da opis­ke­li­jan his­to­ri­a­ku­vaa ja ajan pe­ri­o­di­soi­mi­sen ta­po­ja sekä ope­tel­la kult­tuu­ri­his­to­ri­an tut­ki­mus­ten ana­lyyt­tis­ta lu­ke­mis­ta. Kou­lu­tus to­teu­te­taan Tu­run yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Opin­to­jak­sot ja aika­tau­lu:

Ke­nel­le:

Kou­lu­tus so­pii, yleis­si­vis­tyk­sen ke­hit­tä­mi­seen, tut­kin­toon täh­tää­vil­le, am­mat­ti­tai­don ke­hit­tä­mi­seen mm. ope­tus­a­lal­le, kult­tuu­ri­toi­meen tai tie­do­tus­vä­li­nei­den pal­ve­luk­seen ha­keu­tu­vil­le tai niis­sä jo toi­mi­vil­le. Opin­not voi myös liit­tää his­to­ri­an ai­neen­o­pet­ta­jan opin­toi­hin.

Opis­ke­lu­ta­vat:

Opin­nois­sa yh­dis­tyy tuu­to­rin oh­jaa­ma opin­to­ryh­mä­työs­ken­te­ly ja it­se­näi­nen opis­ke­lu. Osaan opin­to­jak­sois­ta kuu­luu lu­en­to-ope­tus­ta. Opin­toi­hin si­säl­tyy kir­ja­tent­te­jä, jot­ka suo­ri­te­taan koti­tent­tei­nä verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa ja Var­kau­des­sa.

Tuu­to­ri:

Tuu­to­ri­na ja opin­to­ryh­mien ve­tä­jä­nä toi­mii FM Nina Pel­li ja apu­tuu­to­ri­na ja verk­ko­e­män­tä­nä toi­mii Han­ne Clandér.

Hin­ta:

Ko­ko­nai­suu­den 25 op hin­ta on 530 €, jos­ta 250 € on Tu­run yli­o­pis­ton re­kis­te­röi­ty­mis­mak­su ja lop­pu­osa 280 mak­se­taan nel­jäs­sä eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

Il­moit­tau­tu­mi­nen 24.9.2018 men­nes­sä.

Kult­tuu­ri­his­to­ri­an pe­rus­o­pin­not 25 op10.6.2018