TUTU1: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Opin­to­jak­so tar­jo­aa pe­rus­tie­toa tu­le­vai­suus­a­jat­te­lus­ta ja en­na­koi­vas­ta asen­tees­ta. Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan tu­le­vai­suu­den­tut­ki­muk­sen kes­kei­siin kä­sit­tei­siin ja tu­le­vai­suus­a­jat­te­luun. Li­säk­si ope­tel­laan ske­naa­ri­o­työs­ken­te­lyä.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja tun­nis­taa ja osaa ni­me­tä oppi­ai­neen kes­kei­set toi­mi­jat, tu­le­vai­suu­den­tut­ki­muk­sen kes­kei­set kan­sal­li­set ja kan­sain­vä­li­set yh­tei­söt ja hyö­dyn­tää nii­den tuot­ta­maa ma­te­ri­aa­lia kurs­sin tu­le­vai­suus­työs­ken­te­lys­sä. Opis­ke­li­ja ym­mär­tää tu­le­vai­suus­tie­don luon­teen ja sen mi­ten tu­le­vai­suu­des­ta saa­daan tie­toa. Har­joi­tus­työn hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa so­vel­taa ske­naa­ri­o­a­jat­te­lua ja tu­le­vai­suus­tau­luk­ko­me­ne­tel­mää tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to­jen hah­mot­ta­mi­seen ja pys­tyy ar­vi­oi­maan ke­hi­tys­tren­de­jä.

Aika­tau­lu

11.1.-22.2.2019, per­jan­tai­sin klo 15-17

Opin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen ja ar­vi­oin­ti.

Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen tuu­tor­ryh­miin, verk­ko-ope­tuk­seen ja Mood­les­sa teh­tä­viin viik­ko­har­joi­tuk­siin ja har­joi­tus­työ­hön pien­ryh­mis­sä (15-20 si­vun ryh­mä­ra­port­ti). Ar­vi­oin­ti 0-5.

Kir­jal­li­suus

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Tu­le­vai­suu­den­tut­ki­mus 25 op2019 Kuo­pio16.10.2018