Ajankohtaista Nyt! -luentosarja kevät 2019

24.1.-2.5., Kuopio

Tule mu­kaan kuun­te­le­maan asi­an­tun­ti­joi­den pi­tä­miä lu­en­to­ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta ja esit­tä­mään miel­tä­si as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä. Lu­en­not jär­jes­te­tään kau­pun­gin­ta­lon juh­la­sa­lis­sa.

Lu­en­to­sar­ja si­säl­tää myös kak­si vie­rai­lua:

Tors­tai­na 18.4. klo 13-14.30 käy­dään tu­tus­tu­mas­sa Män­ty­kam­puk­sen yh­tei­söl­li­seen asu­mi­seen (Me­lan­katu 10 B). Tän­ne ei ole il­moit­tau­tu­mis­ta, vaan kaik­ki pää­se­vät mu­kaan.

Per­jan­tai­na 24.5. klo 13-14.30 tu­tus­tu­taan Or­to­dok­si­seen kirk­ko­hal­lin­toon. Osoi­te on Kar­ja­lan­katu 1. HUOM! Kirk­ko­hal­lin­toon pää­see tu­tus­tu­maan 20 en­sim­mäis­tä il­moit­tau­tu­nut­ta! Il­moit­tau­du mu­kaan täs­tä>>

Tar­kem­mat tie­dot lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le spos­tit­se.

Oh­jel­ma:

kel­lo 13-14.30

Lu­en­to­pas­si:

Lu­en­to­pas­si mak­saa 30 € ja sil­lä voi osal­lis­tua kai­kil­le lu­en­noil­le sekä mak­sut­ta lu­en­to­jen jäl­ki­puin­ti­kah­veil­le In­ke­ri & Ee­lik­seen (La­pin­lin­nan­katu 14). Lu­en­to­pas­sin saa, kun il­moit­tau­tuu säh­köi­ses­ti tai pu­he­li­mit­se tai kah­den en­sim­mäi­sen lu­en­non alus­sa koko lu­en­to­sar­jal­le. Lu­en­to­pas­sit ja­e­taan kah­den en­sim­mäi­sen lu­en­non alus­sa tai sen voi käy­dä ha­ke­mas­sa Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­tol­ta (Haa­pa­nie­men­katu 40).

Hin­ta: Yk­sit­täi­sen lu­en­non hin­ta on 5 €. Mak­su mak­se­taan lu­en­non alus­sa kä­tei­sel­lä.

Il­moit­tau­tu­mi­nen: koko lu­en­to­sar­jal­le 7.2. men­nes­sä. Yk­sit­täi­sil­le lu­en­noil­le ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Ak­tii­vi­set ai­kui­set201915.11.2018