Näin osallistut verkkokoulutukseen

  1. Il­moit­tau­du kou­lu­tuk­seen. Saat en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua kut­su­kir­jees­sä lin­kin kou­lu­tuk­seen.
  2. Tar­vit­set tie­to­ko­neen tai mo­bii­li­lait­teen verk­ko­yh­tey­del­lä.  Suo­sit­te­lem­me lan­gal­lis­ta verk­ko­yh­teyt­tä.
  3. Jos käy­tät mo­bii­li­lai­tet­ta, asen­na il­mai­nen Ado­be Con­nect -so­vel­lus lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta. Verk­ko­kou­lu­tuk­sis­ta teh­ty­jen tal­len­tei­den kat­so­mi­seen mo­bii­li­lait­teel­la tar­vit­set il­mai­sen Puf­fin Web Brow­ser -se­lai­men, joka myös­kin löy­tyy lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta.
  4. Li­säk­si tar­vit­set kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet, jois­ta saat ää­nen kuu­lu­vil­le. Voit tes­ta­ta lait­teit­te­si toi­mi­vuu­den esim. You­tu­be-vi­de­oi­den avul­la.
  5. Kou­lu­tus­huo­nee­seen pää­set si­sään klik­kaa­mal­la saa­maa­si link­kiä tai ko­pi­oi­mal­la sen se­lai­me­si osoi­te­ri­vil­le.
  6. Kir­jau­du si­sään kou­lu­tus­huo­nee­seen kir­joit­ta­mal­la oma ni­me­si tai nimi­merk­ki­si qu­est-ruu­tuun ja klik­kaa ”en­ter room” pai­ni­ket­ta.
  7. Tes­taa lait­tei­ta­si etu­kä­teen en­nen lu­en­toa käy­mäl­lä kou­lu­tus­huo­nees­sa.
  8. Kir­jau­du lu­en­nol­le vii­meis­tään 15 min en­nen lu­en­non al­kua.
  9. Jos lu­en­nol­la tu­lee on­gel­mia, kir­joi­ta kou­lu­tus­huo­neen chat-ruu­tuun tai soi­ta chat-ruu­dus­sa an­net­tuun pu­he­lin­nu­me­roon, jol­loin lu­en­non host eli tek­ni­nen tuki­hen­ki­lö aut­taa si­nua sel­vit­tä­mään ti­lan­teen.

Asi­a­kas­pal­ve­lu
asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
puh. 044 746 2840 (ma-pe klo 9-15)

www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Ak­tii­vi­set ai­kui­set202015.11.2018