Kotiseutuni Kuopio -historiaryhmä

23.9.-18.11.2020 Kuopio

Muistojen jakamista ja tallentamista kotiseudusta

Ryh­mäs­sä tu­tus­tu­taan Kuo­pi­on ja sen lähi­seu­dun his­to­ri­aan. Osal­lis­tu­jat voi­vat kes­kus­tel­la koti­seu­tu­muis­tois­taan ja ha­lu­tes­saan laa­tia va­lit­se­mis­taan ai­heis­ta esi­tyk­siä ja kir­joi­tel­mia, joi­ta käy­dään läpi yh­des­sä. Ryh­mäs­sä tut­ki­taan ja muis­tel­laan pai­kal­lis­his­to­ri­an ta­pah­tu­mia, elä­mää ja ih­mi­siä. Tar­koi­tuk­se­na on myös poh­tia, mitä omas­ta ja koti­pai­kan his­to­ri­as­ta kan­nat­taa tal­len­taa. Mi­kä­li osal­lis­tu­jat ha­lu­a­vat kir­joit­taa muis­to­jaan ja tut­ki­muk­si­aan, ryh­mäs­sä tar­jo­taan sii­hen oh­jaus­ta.

Snell­ma­nE­DU jul­kai­see in­ter­net–si­vuil­la pii­ri­läis­ten muis­tel­mia hei­dän niin ha­lu­tes­saan.  Ryh­mäs­sä voi­daan teh­dä vie­rai­lu va­lit­tuun koh­tee­seen ja pe­reh­tyä eri ar­kis­toi­hin ja tie­to­läh­tei­siin. Pii­ri­läi­set ovat ko­ke­neet toi­min­nan koti­seu­dun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­nei­den kes­ken sekä yh­tei­söl­li­ses­ti, so­si­aa­li­ses­ti että vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti an­toi­sak­si.

Aikataulu

Mak­su­ton tu­tus­tu­mis­ker­ta 26.8.2020 klo 12-13.30 Snell­ma­nE­DU:n ti­lois­sa Haa­pa­nie­men­katu 40

Kes­ki­viik­koi­sin 23.9.-18.11.2020 (ei 4.3. ja 15.3.) klo 12-13.30. Ryh­mä ko­koon­tuu Snell­ma­nE­DUn  ti­lois­sa (Haa­pa­nie­men­katu 40) kel­lo 12-13.30.

Oh­jaa­ja­na FM Nina Pel­li

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

9.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018