Tilattoman väestön sukututkimusta

8.4.-22.4.2021, verkko

Ti­lat­to­man vä­es­tön suku­tut­ki­mus­ta

Internetin digikuvatut tietokannat sukututkimuksen edistäjinä kertovat lisää sukusi jäsenten vaiheista

Sisältö

Onko su­vus­sa­si pii­ko­ja, ren­ke­jä, meri­mie­hiä, kes­te­jä, loi­sia tai löy­sä­läi­siä? Mi­ten löy­dät hei­dät kir­kon­kir­jois­ta ja saat nimi­tie­to­jen li­säk­si myös muu­ta sel­vil­le? Osa­si­vat­ko he lu­kea tai kir­joit­taa, oli­ko hei­dät ro­ko­tet­tu, mis­sä he asui­vat, mil­lai­nen per­he heil­lä oli, onko kuo­lin­syy­tä mer­kit­ty ja oli­ko heil­lä jo suku­nimi vai käyt­ti­vät­kö he asuin­pai­kan ni­meä?

Kurs­sin ta­voit­tee­na on op­pia et­si­mään in­ter­ne­tin digi­kuva­tuis­ta tie­to­kan­nois­ta omien su­ku­lais­ten mer­kin­tö­jä esi­merk­kien avul­la. Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le omis­ta suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­neil­le.

Opis­ke­li­ja saa käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set kurs­sin ajak­si. Suku­tut­ki­mus­esi­merk­kien li­säk­si kurs­siin si­säl­tyy pal­jon eri in­ter­net-tie­to­kan­to­jen osoit­tei­ta ja tut­ki­mus­läh­tei­den esit­te­lyä. We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään myös teks­tien ja läh­teis­sä käy­tet­ty­jen ly­hen­tei­den tul­kin­taan 1700- ja 1800-lu­vuil­la.

Kou­lut­ta­ja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le omis­ta suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­neil­le ja hen­ki­löil­le, jot­ka te­ke­vät suku­tut­ki­mus­ta.

Aika

to 8.4.-22.4.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hin­ta

55 €

Ilmoittautuminen

31.3.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018