Kartat ja karttojen asiakirjat sukututkimuksen rikastuttajana

17.2-3.3.2021, verkko

Kar­tat ja kart­to­jen asia­kir­jat suku­tut­ki­muk­sen ri­kas­tut­ta­ja­na

Oletko tehnyt jo sukututkimusta ja haluaisit löytää suvun asuinpaikoista lisätietoja?

Ny­ky­ään in­ter­ne­tis­sä on jo pal­jon digi­ku­vat­tu­ja kart­to­ja kau­pun­geis­ta ja maa­seu­dul­ta. Jos su­ku­si on ol­lut ta­lol­li­sia, torp­pa­rei­ta tai kau­pun­ki­lai­sia, kar­tois­ta saat­taa löy­tyä tark­ka asuin­paik­ka, myös Luo­vu­te­tun alu­een kart­to­ja on in­ter­ne­tis­sä pal­jon. Kurs­sil­la saat myös oh­jei­ta mitä kaut­ta voit ti­la­ta kar­tan jos sitä ei ole digi­ku­vat­tu­na in­ter­ne­tis­sä.

Sisältö

Rit­va Sam­pi­on we­bi­naa­rit: 17.2. ja 3.3.2021 klo 17:30-19:00

Verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me myös kart­toi­hin liit­ty­viin asia­kir­joi­hin. Niis­tä voi löy­tää tie­toa mil­loin su­vun ti­lal­la on teh­ty hal­ko­mi­nen ja loh­ko­mi­nen, mikä pals­ta on iso­jaon myö­tä kuu­lu­nut ti­laan ja mis­tä löy­dän tie­don mil­loin kiin­teis­töön on saa­tu kiin­ne­kir­ja? Van­hois­sa asia­kir­jois­sa on usein myös kau­nii­ta puu­merk­ke­jä, joi­ta on mu­ka­va liit­tää oman suku­tut­ki­muk­seen. Kau­pun­gis­sa asu­neis­ta su­vun jä­se­nis­tä voi löy­tää myös tar­kan osoit­teen tai kort­te­lin ja jois­sa­kin van­hois­sa kau­pun­ki­kar­tois­sa on jopa asuk­kai­den nimi­lu­et­te­lot.

Pe­reh­dym­me we­bi­naa­ris­sa myös te­ki­jän­oi­keus­a­si­oi­hin. Mil­loin voi lait­taa kar­tan omaan suku­tut­ki­mus­jul­kai­suun va­paas­ti ja mil­loin pi­tää ot­taa huo­mi­oon te­ki­jän­oi­keu­det?

Heik­ki Ran­ta­tu­van we­bi­naa­ri 24.2.2021 klo 17:30-19:00

His­to­ri­al­li­set kar­tat suku­tut­ki­muk­sen läh­tei­nä

Kart­ta-ai­neis­to ei ole suo­ra­nai­ses­ti ensi­si­jai­nen suku­tut­ki­jan läh­de­ai­neis­to, mut­ta se aut­taa mo­nel­la ta­paa ym­mär­tä­mään ja si­joit­ta­maan suku­tut­ki­jan nor­maa­lis­ti käyt­tä­män kir­kon­kir­ja-, hen­ki­kir­ja- ym. hen­ki­lö­ai­neis­tot. Sekä van­hem­mat että uu­dem­mat kar­tat aina nyky­het­keen saak­ka se­lit­tä­vät maan­tie­teel­li­set yh­tey­det, asu­tuk­sen si­joit­tu­mi­sen, kylä­muo­don ja tätä kaut­ta muo­dos­tu­neet so­si­aa­li­set ver­kos­tot. Van­him­mis­sa 1600- ja 1700-lu­vun kar­tois­sa on myös suo­ra­nai­ses­ti suku­tut­ki­muk­seen liit­ty­viä tie­to­ja, esim. kuka tai ket­kä oli­vat pe­rus­ta­neet ta­lon, pe­rus­ta­mis­aika päi­vän tark­kuu­del­la, mil­lai­set olo­suh­teet maan­mit­ta­rin kat­san­non mu­kaan uu­dis­ti­lal­la oli me­nes­tyä, ja muu­ta ti­lan elin­kel­poi­suu­teen liit­ty­vää tie­toa. Kaik­ki­aan näi­tä van­him­pia 1600-lu­vun ja 1700-lu­vun alku­puo­len kart­to­ja on yh­teen­sä noin 3400 kap­pa­let­ta ym­pä­ri Suo­mea.

Lu­en­nos­sa kä­si­tel­lään eri aika­kau­sien kart­to­ja 1500-lu­vul­ta 1900-lu­vul­le. Pää­pai­no on 1600- ja 1700-lu­vun maa­kir­ja­kar­tois­sa, suku­tut­ki­jan näkö­kul­mas­ta an­toi­sim­mas­sa ai­neis­tos­sa. Kun Sa­von alu­eel­la maan­mit­ta­ri Lo­rentz Röös laa­ti 1640-lu­vul­la noin 300 kart­taa, on tämä ai­neis­to eri­tyi­sen tar­kas­te­lun koh­tee­na, mut­ta vas­taa­via maa­kun­nal­li­sia kar­toi­tuk­sia on muis­ta­kin maa­kun­nis­ta. Run­sain esi­mer­kein ja yk­si­tyis­koh­tia pai­not­ta­mal­la esi­tel­lään lu­en­nos­sa kart­to­jen vä­ri­käs­tä maa­il­maa. Kar­tat ovat pait­si kor­vaa­mat­to­mia tie­to­läh­tei­tä myös es­teet­ti­ses­ti an­toi­sa ko­ke­mus.

Aika

Kes­ki­viik­koi­sin 17.2-3.3.2021 klo 17.30-19.00,verk­ko

Kou­lut­ta­jat

Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy, do­sent­ti Heik­ki Ran­ta­tupa, yksi Suo­men joh­ta­vis­ta his­to­ri­al­lis­ten kart­to­jen tut­ki­jois­ta.

Kohderyhmä

Verk­ko­kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le ja kurs­si­lai­set saa­vat käyt­töön­sä myös muut tär­keim­mät suku­tut­ki­muk­sen in­ter­net­o­soit­teet.

Hin­ta

65 €

Ilmoittautuminen

9.2.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018