Ruotsin kielen perusopinnot 30 op

2019 -2020 Kuopio ja Iisalmi

Ruot­sin kie­len pe­rus­o­pin­not 30 op

Ruot­sin kie­li hal­tuun, sel­vi­ät vai­vat­ta suul­li­sis­ta tai kir­jal­li­sis­ta vies­tin­täti­lan­teis­ta ja hal­lit­set pe­rus­ra­ken­teet!

Ruot­sin kie­len pe­rus­o­pin­to­ko­ko­nai­suus pai­not­tuu kie­li­tai­don pa­ran­ta­mi­seen. Opin­to­ko­ko­nai­suu­den suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­jan kie­li- ja vies­tin­tä­tai­dot ovat eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen mu­kaan vä­hin­tään ta­sol­la B2.1.,  eli it­se­näi­sen kie­li­tai­don pe­rus­taso. Ko­ko­nai­suus to­teu­te­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Vuon­na 2016 voi­maan as­tu­nut uusi pe­rus­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma toi muu­tok­sia ruot­sin kie­len ope­tuk­seen ja ruot­sin B1-oppi­mää­rä siir­tyi al­ka­maan jo ala­kou­lun kuu­den­nel­la luo­kal­la. Tämä on luo­nut tar­pei­ta kie­li­tai­don tuo­mi­seen vaa­di­tul­le ta­sol­le.

Ke­nel­le
Kou­lu­tus so­pii esim. kie­li­tai­to­aan ke­hit­tä­väl­le, ruot­sin kiel­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le, pe­rus­kou­lun opet­ta­jil­le

Kuo­pi­os­sa ja Ii­sal­mes­sa
Ruot­sin kie­len pe­rus­o­pin­not jär­jes­te­tään ilta- ja vii­kon­lop­pu­o­pe­tuk­se­na (pe-ilta, la-päi­vä) vuo­ro­tel­len Kuo­pi­os­sa ja Ii­sal­mes­sa.
Jos kä­vi­si niin että toi­sen paik­ka­kun­nan ryh­mä jää lii­an pie­nek­si, yh­dis­täm­me ryh­mät yh­del­le paik­ka­kun­nal­le.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­to Kuo­pi­os­sa tar­jo­aa opin­to­neu­von­taa, jol­loin voi­daan yh­des­sä luo­da opis­ke­li­jan muu­hun elä­män­ti­lan­tee­seen so­pi­va hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­suun­ni­tel­ma, niin että opin­not aut­ta­vat saa­vut­ta­maan ta­voit­tei­ta, oli­vat ne sit­ten tut­kin­to­ta­voit­tei­sia tai yleis­si­vis­tä­viä.

Aika

22.2.2019 – 31.7.2020

Ta­voi­te

Ruot­sin kie­len pe­rus­o­pin­not suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja:

Si­säl­tö

Ruot­sin kie­len pe­rus­o­pin­not si­säl­tä­vät seu­raa­vat pa­kol­li­set opin­to­jak­sot:

sekä:

Opin­to­jak­so­jen aika­tau­lut ja si­säl­löt ke­vääl­le 2019 löy­dät tääl­tä
Syk­syn aika­tau­lus­ta (elo-jou­lu­kuu)  tie­do­te­taan opin­to­jen ai­ka­na.

Taso­tes­ti
Opin­not aloit­taak­seen on osal­lis­tut­ta­va taso­tes­tiin, joka jär­jes­te­tään hel­mi­kuun alus­sa Ii­sal­mes­sa ja Kuo­pi­os­sa sa­maan ai­kaan.
Taso­tes­tis­sä edel­ly­te­tään lu­ki­on ruot­sin kes­ki­pit­kän oppi­mää­rän erit­täin hy­vää hal­lin­taa. Suo­si­tuk­se­na on, että ha­ki­jat ker­taa­vat ruot­sin kie­len kie­li­opin, esim. te­ok­sen Ni­kan­der & Jan­tu­nen, Ruot­sin kie­li­oppi.

Tes­ti koos­tuu ra­ken­ne­o­si­os­ta ja kir­joi­tel­mas­ta. Ra­ken­ne­o­si­os­sa tes­ta­taan kes­kei­sim­pien kie­li­o­pil­lis­ten asi­oi­den (esim. sana­jär­jes­tyk­sen, muo­to-opin ja kong­ru­ens­sin) ja sa­nas­ton hal­lin­taa. Kir­joi­tel­ma muis­tut­taa yli­op­pi­las­ko­keen vas­taa­vaa tes­ti­tyyp­piä, ja sii­nä kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta ruot­sin kie­len luon­te­vaan hal­lin­taan.

Tes­tis­sä on saa­vu­tet­ta­va vä­hin­tään 24 pis­tet­tä. Ha­ki­jan on saa­ta­va pis­tei­tä tes­tin mo­lem­mis­ta osi­ois­ta. Mak­si­mi­pis­te­mää­rä on 56.

Taso­tes­tin aika
Per­jan­tai­na 8.2. klo 16-18
(Taso­tes­tin paik­ka­tie­dot lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le.)

Älä suot­ta pel­kää taso­tes­tiä…jär­jes­täm­me tam­mi­kuul­la  mak­sut­to­man we­bi­naa­rin; Ruot­sin kie­li­opin spar­raus, jos­sa tsem­pa­taan opis­ke­lu­moo­diin!
We­bi­naa­ri 24.1. klo 17.30-19.00, kat­so tie­dot ja il­moit­tau­du taso­tes­tiin  >>tääl­tä>>

Ko­ko­nai­suu­den hin­ta:   820

Hin­nas­ta 70 € on Itä-Suo­men avoi­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röi­ty­mis­mak­sua, joka mak­se­taan re­kis­te­röi­ty­mi­sen yh­tey­des­sä. Oh­jeet re­kis­te­röi­ty­mi­seen saat kut­su­kir­jees­sä. Lop­pu­osa mak­sus­ta, 750 €, las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä.

*************

Il­moit­tau­tu­mi­nen Kuo­pi­on taso­tes­tiin ja kou­lu­tuk­seen 01.02.2019 men­nes­sä >>Tääl­tä>>

*************

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Ii­sal­men taso­tes­tiin ja  kou­lu­tuk­seen 01.02.2019 men­nes­sä >>Täältä>>

*************

Ak­tii­vi­set ai­kui­set201915.11.2018