Kuinka järjestää onnistunut tapahtuma

3.-4.5.2019, Varkaus

Onnistuneen tapahtuman tekemistä helpottaa, kun perusasiat ovat tiedossa. Mitä lupia tarvitaan? Mitä tapahtumien tuottaminen maksaa ja kuinka paljon pitää varata aikaa? Entä minkälaista tapahtumatekniikkaa tarvitaan ja miten tapahtuma kohtaa asiakkaat? Miten tuotetaan saavutettava tapahtuma?  Tämä koulutus on pikaopas tapahtumiin ja niiden tekemiseeen. Koulutuksessa keskitytään resursseiltaan pieniin ja keskisuuriin kulttuuri- ja yritystapahtumiin.
Tavoitteena

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na osal­lis­tu­ja kas­vat­taa ym­mär­rys­tään ta­pah­tu­ma­tuo­tan­non eri osaa­lu­eis­ta. Kou­lu­tuk­sen pää­tyt­tyä osal­lis­tu­jal­la on vah­vem­pi ote ta­pah­tu­mien tek­ni­siin
rat­kai­sui­hin, re­surs­sei­hin liit­ty­viin haas­tei­siin sekä esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien
mark­ki­noin­tiin ja saa­vu­tet­ta­vuu­den ky­sy­myk­siin.

Sisältö

Tuot­ta­ja ja ta­pah­tu­mat & ta­pah­tu­mat pro­jek­ti­na

Ta­pah­tu­mien re­sur­soin­ti

Ta­pah­tu­ma­tek­niik­ka & lu­vat

Saa­vu­tet­ta­va ta­pah­tu­ma & ta­pah­tu­mien mark­ki­noin­ti

Kouluttaja

Emma Susi, FM, on toi­mi­nut tai­teen ja kult­tuu­rin tuot­ta­ja­na yli 10 vuot­ta lu­kui­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja tuo­tan­nois­sa. Hän myös opet­taa ja kou­lut­taa kult­tuu­ri­tuot­ta­mis­ta ja pro­jek­ti­joh­ta­mis­ta eri oppi­lai­tok­sis­sa ja yh­tei­söis­sä. Täl­lä het­kel­lä Emma työs­ken­te­lee Uu­den Muo­toi­lun Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja­na ja muo­toi­lu­ma­na­ge­ri­na. www.em­ma­su­si.com

Emma Susi Kuin­ka teh­dä on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma (kuva Jen­ny Paa­li­jär­vi Pho­tog­rap­hy)

Kohderyhmä

So­pii erin­o­mai­ses­ti jär­jes­töil­le, yh­tei­söil­le ja hen­ki­löil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­tä tai kai­paa­vat lisä­o­saa­mis­ta nii­den te­ke­mi­seen. Kou­lu­tus on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kä­si­tel­tä­viä asi­oi­ta vä­rit­tää oi­ke­at esi­mer­kit.

Aika

Pe-la 3.5.2019 klo 17.00-20.00, Var­kaus
La 4.5.2019 klo 9.00-16.00, Var­kaus

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

18.4.2019 men­nes­sä

Ak­tii­vi­set ai­kui­set201915.11.2018