Sinä riität ja jää vähän ylikin

21.2.2019, Iisalmi

Sinä rii­tät ja jää vä­hän yli­kin

Sinä riität ja jää vähän ylikin – kevennä kuormaa ja huolehdi omista rajoistasi

Si­nul­la on jo ole­mas­sa kaik­ki tar­vit­ta­vat voi­ma­va­rat ar­jen haas­teis­ta sel­vi­ä­mi­seen ja en­nen kaik­kea: nii­hin vas­taa­mi­seen. Vie­täm­me in­ten­sii­vi­sen ja osal­lis­ta­van päi­vän ai­ka­na laa­duk­kaat tref­fit it­sen kans­sa, ja sa­mal­la löy­däm­me vink­ke­jä mm. kii­reen ke­sy­tyk­seen ja ren­tou­tu­mi­seen. Tu­lem­me tie­toi­sek­si työs­sä jak­sa­mi­seen ja työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­vis­tä te­ki­jöis­tä. Opim­me ke­ven­tä­mään kuor­maa ja huo­leh­ti­maan omis­ta ra­jois­ta mm. työ­yh­tei­sön si­säl­lä sekä asi­a­kas­työs­sä.

Sisältö
Aika

to 21.2.2019 klo 9-15, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää ja pa­ran­taa omaa työ­hy­vin­voin­ti­aan ja saa­da työ­ka­lu­ja oman työs­sä jak­sa­mi­sen tu­ke­mi­seen. Mu­kaan tar­vit­set ren­not vaat­teet, jois­sa si­nun on mu­ka­va liik­kua, sekä juo­ma­pul­lon.

Kouluttaja

Pia Ko­po­nen

FM, NLP-As­so­ci­a­te Trai­ner Pia Ko­po­nen
Vuo­ro­vai­ku­tus- ja il­mai­su­tai­to­kou­lut­ta­ja Pia Ko­po­nen on  oh­jan­nut ja opet­ta­nut imp­ro­vi­si­oin­tia ja  imp­ro­vi­saa­ti­o­te­at­te­ria jo vuo­des­ta 2000.

Hinta

97 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

7.2.2019 men­nes­sä


Ak­tii­vi­set ai­kui­set201915.11.2018