Luovuudesta hyvinvointia

4.5.2019, Varkaus

Luovuudesta hyvinvointia oman luovuutesi voinnilla

Ha­lu­at­ko ke­hit­tää it­se­ä­si ja vah­vis­taa hy­vin­voin­ti­a­si oman luo­vuu­te­si voi­mal­la?  Tuot­tai­si­ko luo­van elä­män­a­sen­teen löy­tä­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen ar­jes­sa iloa ja on­nel­li­suut­ta?

Eläm­me hek­ti­ses­sä ja no­pe­aan ke­hi­tyk­seen pe­rus­ta­vas­sa maa­il­mas­sa. Kun kii­re ja vas­tuu pai­na­vat pääl­le, muu­tum­me hel­pos­ti ko­neik­si, jot­ka ei­vät ky­seen­a­lais­ta, ei­vät py­säh­dy, ei­vät muu­tu ja toi­mi­vat tie­tyn ryt­min mu­kaan – kun­nes me­ne­vät rik­ki? Mikä oli­si sel­viy­ty­mis­kei­no elää oman nä­köis­tä elä­mää ja saa­da ar­keen li­sää ke­veyt­tä? Voi­si­ko se olla luo­vuus ja sen tuo­ma hy­vin­voin­ti?

Mo­net voi­vat pi­tää luo­vuut­ta, joko vain tai­teel­li­ses­ti lah­jak­kail­le ih­mi­sil­le kuu­lu­va­na, tai sit­ten ai­kui­sil­le so­pi­mat­to­ma­na hör­höi­ly­nä. Sa­no­vat ”en minä osaa”, vaik­ka luo­vuus on meis­sä jo syn­ty­es­säm­me! Luo­vat työ­ta­vat ke­hit­tä­vät va­pau­tu­mis­ta suo­rit­ta­mi­ses­ta, het­kes­sä ole­mi­sen tai­toa ja an­ta­vat ener­gi­aa ar­keen ja näin ol­len li­sää­vät hy­vin­voin­tia. Luo­vuus an­taa mah­dol­li­suu­den viet­tää ai­kaa it­sen­sä kans­sa sekä vas­taa tar­pee­seen vah­vis­taa läs­nä­olon­tai­toa ja roh­keut­ta käyt­tää syn­nyn­näis­tä luo­vuut­taan. Tä­hän kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä eri­tyi­siä poh­ja­tie­to­ja tai tai­to­vaa­ti­muk­sia. Saat tul­la ihan oma­na it­se­nä­si.

Tavoitteet
Sisältö
Kouluttaja

Anni Ma­rin,  te­at­te­ri-il­mai­sun oh­jaa­ja (AMK). Anni on eri­kois­tu­nut draa­ma­pe­da­go­giik­kaan ja hä­nen työn­kuva pai­not­tuu so­vel­ta­van te­at­te­rin ja draa­ma­kas­va­tuk­sen oh­jaa­mi­seen eri­lai­sis­sa yh­tei­söis­sä. Anni on ol­lut Kuo­pi­on kau­pun­gin draa­ma­kas­vat­ta­ja­na vuo­des­ta 2015.

”Avaa silmiä uusiin mahdollisuuksiin ja tutkia ympärillä olevaa elämää. Antaa voimia ja vahvistaa ajatusta, että jokainen ihminen on luova. Sai tulla omana itsenään ja lähteä reppu täynnä mahdollisuuksia uuteen arkeen.” 
Kohderyhmä

Si­nul­le joka ha­lu­at ke­hit­tää it­se­ä­si ja vah­vis­taa hy­vin­voin­ti­a­si oman luo­vuu­te­si voi­mal­la. So­pii jo­kai­sel­le, joka on val­mis py­säh­ty­mään, an­ta­maan ai­kaa it­sel­leen ja val­mis ko­ke­maan maa­il­man mie­len­kiin­toi­se­na seik­kai­lu­na.

Aika

La 4.5.2019 klo 10.30-16.00, Var­kaus

Hinta

67 €

Ilmoittautumiset

18.4.2019 men­nes­sä. Kou­lu­tus to­teu­tuu. Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua!

Luo­vuu­des­ta hy­vin­voin­tia

Anni Ma­rin aut­taa löy­tä­mään luo­vuu­des­ta hy­vin­voin­tia.

Ak­tii­vi­set ai­kui­set201915.11.2018