Dikata-ohjeistus

Huom! Jos si­nul­la ei ole käy­tös­sä­si toi­mi­vaa säh­kö­pos­tia, ota yh­teyt­tä si­nua lä­hin­nä ole­vaan kesä­yli­o­pis­toon tai Snell­man-kesä­yli­o­pis­toon, han­ke­koor­di­naat­to­ri Reet­ta Kar­ja­lai­seen (yh­teys­tie­dot alla).

Huom2! Re­kis­te­röi­ty­es­sä­si an­ta­ma­si tie­dot ke­rä­tään ti­las­toin­ti­syis­tä. Di­ka­ta-hank­keen ra­hoit­taa Ope­tus­hal­li­tus.

Vah­vis­tus­vies­ti osal­lis­tu­mis­link­kei­neen läh­tee si­nul­le säh­kö­pos­tit­se heti il­moit­tau­tu­mi­sen jäl­keen. Jos et löy­dä sitä säh­kö­pos­tis­ta, tar­kis­ta ros­ka­pos­ti­kan­si­o­si.

Näin il­moit­tau­dut Di­ka­ta-verk­ko­kurs­sil­le säh­köi­sel­la il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la

a) Lo­ma­ke on osit­tain eng­lan­nin­kie­li­nen.

b) Täy­tä kaik­ki ken­tät (ovat pa­kol­li­sia). En­sim­mäi­ses­sä ken­täs­sä ky­sy­tään säh­kö­pos­ti­o­soi­tet­ta, toi­ses­sa ken­täs­sä etu­ni­meä ja kol­man­nes­sa ken­täs­sä suku­ni­meä.

c) Kun olet täyt­tä­nyt kaik­ki ken­tät, pai­na al­haal­la ole­vaa pai­ni­ket­ta ”sub­mit”, jol­loin lä­he­tät lo­mak­keen.

Näin osal­lis­tut Di­ka­ta-verk­ko­kurs­sil­le

a) Jos osal­lis­tut verk­ko­kou­lu­tuk­seen mo­bii­li­lait­teel­la (pu­he­lin tai tab­let­ti), asen­na il­mai­nen Ado­be Con­nect -so­vel­lus lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta.

b) Jos osal­lis­tut verk­ko­kou­lu­tuk­seen tie­to­ko­neel­la­si, tu­lee sii­nä olla kai­ut­ti­met ja net­ti­yh­teys.

1. Sam­mu­ta kaik­ki yli­mää­räi­set oh­jel­mat.

2. Klik­kaa säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä ole­vaa link­kiä.

Verk­ko­kou­lu­tus ava­taan 15 min en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua. Tule si­nä­kin ajois­sa, jot­ta voim­me var­mis­taa, että yh­tey­te­si toi­mii.

PS: Jos osal­lis­tut kou­lu­tuk­seen työn­an­ta­jan lait­teil­la, työ­pai­kan IT-tuki on saat­ta­nut aset­taa eri­lai­sia ra­joit­tei­ta. Pyy­dä tar­vit­ta­es­sa apua työ­pai­kan IT-tu­el­ta.

HUOM! Jos si­nul­la on on­gel­mia verk­ko­kou­lu­tuk­seen si­sään pää­sys­sä/ kir­jau­tu­mi­ses­sa niin asen­na so­vel­lus ohei­sis­ta lin­keis­tä tie­to­ko­neel­le­si huo­mi­oi­den käyt­tö­jär­jes­tel­mä­si:

Win­dow­sil­le:  http://www.ado­be.com/go/Con­nect­se­tup

Ma­cil­le: http://www.ado­be.com/go/Con­nect­Se­tup­Mac

Tal­len­teet

Verk­ko­kou­lu­tuk­sen lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Link­ki tal­len­tee­seen lä­he­te­tään si­nul­le kou­lu­tuk­sen jäl­keen. Tal­len­teet on tar­koi­tet­tu vain ja ai­no­as­taan hen­ki­lö­koh­tai­seen käyt­töön!

Mo­bii­li­lait­teil­la tal­len­tei­den kat­so­mi­seen tar­vit­set il­mai­sen Puf­fin Web Brow­ser -se­lai­men, jon­ka löy­dät lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta. Tar­vit­ta­es­sa ko­pi­oi va­lit­se­ma­si link­ki Puf­fin Web Brow­ser -se­lai­meen, jos link­ki avau­tuu toi­ses­sa se­lai­mes­sa

Huom! Tal­len­ne­lin­kit avau­tu­vat hi­taas­ti.

*****

Kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­lien la­taa­mi­nen tie­to­ko­neel­la

Re­aa­li­ai­kai­sen kou­lu­tuk­sen jäl­keen ma­te­ri­aa­li on la­dat­ta­vis­sa kou­lu­tus­huo­nees­ta.

Jos osal­lis­tut kou­lu­tuk­seen seu­raa­mal­la tal­len­tei­ta, kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­lin voit la­da­ta tal­len­teen lo­pus­ta (vii­mei­nen dia tai chat-ik­ku­na).

***

Di­ka­ta-kou­lu­tuk­set jär­jes­tää Snell­man-kesä­yli­o­pis­to yh­teis­työs­sä mui­den kesä­yli­o­pis­to­jen kans­sa. Lisä­tie­to­ja:
Reet­ta Kar­ja­lai­nen
puh. 044-746 2842
spos­ti: reet­ta.kar­ja­lai­nen@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Ak­tii­vi­set ai­kui­set202015.11.2018