TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä

3.10.2020, Varkaus

TRE stressiä ja jännittyneisyyttä purkava kehollinen harjoitusmenetelmä

TRE® (Ten­si­on, Stress&Trau­ma Rele­ase Exer­ci­se) on ke­hol­li­nen itse­hoi­to­me­ne­tel­mä, joka on help­po op­pia ja ot­taa koko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­tia yllä­pi­tä­väk­si ru­tii­nik­si. TRE-har­joi­tus käyn­nis­tää luon­nol­li­sen pa­lau­tu­mis­me­ka­nis­min, joka pur­kaa ke­hon jän­ni­tys­ti­lo­ja.

Te­o­ri­an ja har­joi­tus­ten myö­tä saat val­miuk­sia sel­vi­tä mm. työn ja kii­reel­li­sen elä­män tuo­mas­ta stres­sis­tä ja kuor­mi­tuk­ses­ta.

Me­ne­tel­män on ke­hit­tä­nyt yh­dys­val­ta­lai­nen stres­sin- ja trau­man­hoi­don asi­an­tun­ti­ja, Ph.D. Da­vid Ber­ce­li. Se poh­jau­tuu au­to­no­mi­sen her­mos­ton stres­si­re­ak­ti­oon ja ni­säk­käil­le luon­tai­seen ky­kyyn pur­kaa stres­si­hor­mo­nia va­pi­na­ref­lek­sin kaut­ta.

Sisältö
Tavoitteet

Te­o­ri­an ja har­joi­tus­ten myö­tä saat val­miuk­sia sel­vi­tä mm. työn ja kii­reel­li­sen elä­män tuo­mas­ta stres­sis­tä ja kuor­mi­tuk­ses­ta.

Kouluttaja

TRE-oh­jaa­ja,  Mind­ful­ness-oh­jaa­ja, so­si­aa­li­työn­te­ki­jä, työn­oh­jaa­ja Mark­ku Lii­na­maa

”Työ­kyky- ja työ­hy­vin­voin­ti­a­si­at ovat suu­ri mie­len­kiin­to­ni. Työ- ja elä­män­ko­ke­muk­se­ni ja opin­to­jen kaut­ta olen nii­hin saa­nut tun­tu­maa mo­nis­ta eri tulo­kul­mis­ta. Vii­mei­set 4 vuot­ta ke­hol­li­nen näkö­kul­ma on nous­sut kes­kei­sim­mäk­si. Ke­hon ja mie­len läs­nä ole­va, tie­toi­nen yh­teys li­sää hy­vin­voin­ti­amme ja ter­veyt­täm­me.”

Mark­ku Lii­na­maa

Kohderyhmä

Kai­kil­le työ­hy­vin­voin­nis­ta ja koko­nais­val­tai­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä kiin­nos­tu­neil­le. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 20 hlö.

Har­joit­te­lu ei sovi, jos on so­maat­ti­sia tai psyyk­ki­siä sai­rauk­sia tai pit­käl­lä ole­va ras­kaus. Jos osal­lis­tu­jaa mie­ti­tyt­tää har­joit­teen ko­kei­le­mi­nen, on hyvä kes­kus­tel­la asi­as­ta ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen kans­sa.

Aika

La 3.10.2020 klo 10-13.15, Var­kaus

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

21.9.2020 men­nes­sä
Kurs­si­päi­vä to­teu­tuu, eh­dit vie­lä il­moit­tau­tua mu­kaan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018