Sotilaiden ja käsityöläisten sukututkimuksesta

18. ja 25.11.2020, verkko

So­ti­lai­den ja käsi­työ­läis­ten suku­tut­ki­muk­ses­ta

Onko suvussasi sotilaita tai käsityöläisiä ja onko sukunimesi ehkä peräisin heiltä?

Sisältö

Täs­sä we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään so­ti­lai­den ja käsi­työ­läis­ten suku­tut­ki­muk­seen eri ai­koi­na, al­ka­en 1600-lu­vul­ta. Tut­ki­mus on usein haas­ta­vaa kun so­ti­laat ja käsi­työ­läi­set oli­vat syn­ty­es­sään eri suku­ni­mel­lä tai pel­käl­lä pat­ro­nyy­mi­ni­mel­lä, isän mu­kaan, esi­mer­kik­si Ju­hon­poi­ka, ja vas­ta am­ma­tin myö­tä heil­le tuli suku­nimi. Esi­merk­kien avul­la saat vink­ke­jä mi­ten löy­dät oman su­ku­si jä­se­niä kir­kon­kir­jois­ta, so­ti­las­tie­dois­ta ja käsi­työ­läis­ten läh­teis­tä. Verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me myös Ruot­sin ar­kis­ton, Rik­sar­ki­vet, so­ti­las­läh­tei­siin.

Opis­ke­li­jat saa­vat käyt­töön­sä myös Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set ja nii­den myö­tä suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­nen on hel­pom­paa ja käy­tös­sä on enem­män ai­neis­to­ja. Li­säk­si kurs­si­lai­set saa­vat kat­ta­van tie­to­pa­ke­tin suku­tut­ki­muk­sen in­ter­net­lin­keis­tä.

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le omas­ta su­vus­taan kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

kes­ki­viik­ko­na 18.11. ja 25.11.2020, klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

10.11.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018