Sukunimet sukututkimuksessa

17.9.-1.10.2020, verkko

Suku­ni­met suku­tut­ki­muk­ses­sa

Oletko kiinnostunut oman sukunimesi historiasta?

Sisältö

Mi­ten py­sy­viä suku­ni­met ovat ol­leet, mi­ten ne pe­riy­tyi­vät en­nen ja mi­ten nyt? Mitä tar­koit­taa suku­ni­men suo­ja ja mi­ten se on muut­tu­nut? Mi­ten suku­ni­mien kir­ja­via kir­joi­tus­a­su­ja tu­li­si tul­ki­ta? Verk­ko­kurs­sil­la yh­den il­lan, to 24.9., pi­tää yksi Suo­men joh­ta­vis­ta ni­mis­tön­tut­ki­jois­ta, FT Sirk­ka Paik­ka­la.

Suku­ni­met hei­jas­ta­vat sitä ai­kaa ja yh­teis­kun­taa, jos­sa ih­mi­set elä­vät. Suo­ma­lai­nen suku­ni­mis­tö si­säl­tää eri­ai­kai­sia ker­ros­tu­mia, jois­ta voi edel­leen tun­nis­taa niin sää­ty-yh­teis­kun­nan ai­kai­set nimi­tyy­pit, kan­sal­li­sen he­rää­mi­sen ja mur­ros­kau­den vai­ku­tuk­set kuin kan­sain­vä­li­set vir­tauk­set. Ta­lon­poi­kai­nen suku­ni­mis­tö on oma lu­kun­sa: itä- ja län­si­suo­ma­lai­set suku­ni­met kuu­lu­vat syn­nyl­tään ja iäl­tään eri sys­tee­mei­hin, min­kä vuok­si suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­nen ero­aa eri alu­eil­la. Ni­met ja nii­den kir­joi­tus­a­sut­kaan ei­vät ole aina sama asia.

Täs­sä we­bi­naa­ris­sa saat esi­merk­ke­jä oman su­vun tut­ki­mi­seen ja mah­dol­li­seen ni­men­muu­tos­ha­ke­muk­seen. Kurs­sin mu­ka­na tu­lee kat­ta­va lis­ta in­ter­net­o­soit­teis­ta, joi­den avul­la voit teh­dä suku­tut­ki­mus­ta. Opis­ke­li­jat saa­vat li­säk­si Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joi­den avul­la suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­nen hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me ai­em­pien ni­men­muu­tos­ten löy­tä­mi­seen mm. digi­ku­vat­tu­jen sa­no­ma­leh­tien avul­la. Pe­reh­dym­me myös Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­ton ni­mis­tö­si­vui­hin, His­ki-tie­to­kan­nan ja Fa­mi­ly­se­arc­hin hyö­dyn­tä­mi­seen. Käym­me esi­merk­kien avul­la läpi myös kir­kon­kir­jois­sa en­nen vuo­den 1920 suku­nimi­la­kia esiin­ty­nei­tä suku­ni­mien eri­lai­sia kir­jaa­mis­ta­po­ja.

Kouluttajat

Sirk­ka Paik­ka­la, do­sent­ti (Hel­sin­gin ja Tu­run yli­o­pis­tot), ni­mis­tön­tut­ki­ja, oi­keus­mi­nis­te­ri­ön nimi­lau­ta­kun­nan jä­sen

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun ja suku­ni­men his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

tors­tai­sin 17.9.-1.10.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

Jos il­moit­tau­dut tä­hän kou­lu­tuk­seen 15.8.2020 men­nes­sä niin saat li­säk­si il­mai­sen bo­nus­we­bi­naa­rin: Suku­tut­ki­ja siir­to­lais­ten jäl­jil­lä.

9.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018