Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa

9.3.-23.3.2021, verkko

Hen­ki­kir­jo­jen käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa

Digikuvatut henkikirjat

Sisältö

Suku­tut­ki­mus­ta teh­dään usein kir­kon­kir­jois­ta, mut­ta jos kir­kon­kir­jat ovat tu­hou­tu­neet tai nii­tä ei ole käy­tet­tä­vis­sä esi­mer­kik­si ra­joi­tus­ten vuok­si, niin hen­ki­kir­jois­ta on usein iso apu su­vun his­to­ri­an sel­vit­tä­mi­ses­sä. 100-vuot­ta nuo­rem­pien hen­ki­kir­jo­jen käyt­töön tar­vi­taan lupa ja nii­tä on jo digi­ku­vat­tu­na Kan­sal­lis­ar­kis­ton Di­gi­taa­li­ar­kis­tos­sa esi­mer­kik­si 1970-lu­vul­ta. Ne ovat käy­tös­sä Kan­sal­lis­ar­kis­ton eri toi­mi­pis­teis­sä ja we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dym­me lu­pien han­kin­taan. Hen­ki­kir­jo­ja on teh­ty ve­ro­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä vuo­des­ta 1634 al­ka­en ja 100-vuot­ta van­hem­pia digi­ku­vat­tu­ja hen­ki­kir­jo­ja on käy­tet­tä­vis­sä va­paas­ti in­ter­ne­tis­sä.

Kurs­sil­la käym­me läpi hen­ki­kir­jo­jen ra­ken­net­ta 1600-, 1700-, 1800- ja 1900-lu­vuil­la, tul­kit­sem­me käsi­a­lo­ja ja tu­tus­tum­me esi­merk­kien avul­la nii­den käyt­töön suku­tut­ki­muk­ses­sa ja ti­lo­jen his­to­ri­an sel­vit­tä­mi­ses­sä. Kurs­si­lai­set saa­vat käyt­töön­sä myös Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joil­la pää­see tut­ki­maan jä­sen­si­vu­jen ai­neis­to­ja.

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Aika

tiis­tai­sin 9.3.-23.3.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

1.3.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018