Ajankohtaista Nyt! -luentosarja kevät 2020

20.2.-7.5.2020 Kuopio

Huom. Val­lit­se­van ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si ke­vään luentosarja on pe­ruu­tet­tu.

Tule mu­kaan kuun­te­le­maan asi­an­tun­ti­joi­den pi­tä­miä lu­en­to­ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta ja esit­tä­mään miel­tä­si as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä. Lu­en­not jär­jes­te­tään kau­pun­gin­ta­lon juh­la­sa­lis­sa. Lu­en­to­sar­ja si­säl­tää myös vie­rai­lun pos­tin ja­ke­lu­kes­kuk­seen Mat­kuk­sel­le 14.5. klo 9. Vie­rai­luun pi­tää il­moit­tau­tua.

Oh­jel­ma:

kel­lo 13-14.30

Lu­en­to­pas­si:

Lu­en­to­pas­si mak­saa 25 € ja sil­lä voi osal­lis­tua kai­kil­le lu­en­noil­le. Lu­en­to­pas­sin saa, kun il­moit­tau­tuu säh­köi­ses­ti tai pu­he­li­mit­se tai kah­den en­sim­mäi­sen lu­en­non alus­sa koko lu­en­to­sar­jal­le. Lu­en­to­pas­sit ja­e­taan kah­den en­sim­mäi­sen lu­en­non alus­sa tai sen voi käy­dä ha­ke­mas­sa Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­tol­ta (Haa­pa­nie­men­katu 40).

Hin­ta: Yk­sit­täi­sen lu­en­non hin­ta on 5 €. Mak­su mak­se­taan lu­en­non alus­sa kä­tei­sel­lä.

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

koko lu­en­to­sar­jal­le 20.2.2020 men­nes­sä. Il­moit­tau­tua voi myös kah­den en­sim­mäi­sen lu­en­non yh­tey­des­sä. Yk­sit­täi­sil­le lu­en­noil­le ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Ak­tii­vi­set ai­kui­set202015.11.2018