Syventävä verkkokoulutus runoudesta

19.5.-13.10.2020, verkko - menossa oleva koulutus

Verkkokoulutus koostuu luento-osuuksista, joissa keskustellaan ja itsenäisen työskentelyn osuuksista, joissa luetaan opetusmateriaalia ja kirjoitetaan runoja. Koulutuksessa käytetään osittain olemassa olevaa kurssimateriaalia ja tätä varten tehdään myös uutta materiaalia. Osallistumalla koulutukseen saat valmiuksia omaehtoiseen runon kirjoittamiseen ja runokokoelman kirjoittamiseen. Jokainen luentokerta on 1,5 tuntia.
Sisältö

En­sim­mäi­nen lu­en­to­ker­ta 19.5.2020

Lu­en­to­ker­ral­la poh­di­taan kuin­ka tuo­ret­ta ja mer­ki­tyk­sel­li­ses­tä il­mai­sua voi­daan tuot­taa. Ru­nou­des­sa ei juu­ri ole sään­tö­jä mut­ta mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä voi pi­tää yh­te­nä ta­voi­tel­ta­va asi­a­na. Se voi tar­koit­taa mo­nia asi­oi­ta eikä se ole yksi­se­lit­tei­nen asia. Jos­kus nai­vi yk­sin­ker­tai­sel­ta vai­kut­ta­va runo on pal­jon mer­ki­tyk­sel­li­sem­pi kuin op­pi­nei­ta viit­tauk­sia si­säl­tä­vä runo.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja osaa ar­vi­oi­da omia ja mui­den ru­no­ja hie­man ulko­puo­li­se­na ja ana­lyyt­ti­se­nä. Ta­voit­tee­na on se, että kir­joit­ta­ja saa teks­tin tot­te­le­maan it­se­än­sä eiä päin­vas­toin.

Toi­nen lu­en­to­ker­ta 16.6.2020

Lu­en­to­ker­ral­la pu­reu­du­taan ku­val­li­seen il­mai­suun: mil­lais­ta on mer­ki­tyk­sel­li­nen ku­val­li­suus? Ku­val­li­set il­mauk­set voi­vat olla staat­ti­sia mut­ta myös vah­vas­ti dy­naa­mi­sia, jol­loin ku­val­li­suus kei­no­ja tar­jo­aa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia.

Ta­voi­te

Ta­voit­tee­na on sy­ven­tää opis­ke­li­jan nä­ke­mys­tä ku­val­li­suu­des­ta.

Kol­mas lu­en­to­ker­ta 30.6.2020

Pu­hu­juus on yksi ru­nou­den avain­asia. Pu­hu­juut­ta on mo­nen­lais­ta. Me­ta­fo­ri­ses­ti ku­vat­tu­na se voi olla nes­teen olo­muo­to­jen kal­tai­ses­ti kiin­te­ää, nes­te­mäis­tä tai kaa­su­mai­nen. Mil­lai­nen on ru­non kaa­su­mai­nen pu­hu­ja?

Ta­voi­te

Ta­voit­tee­na on sy­ven­tää opis­ke­li­jan nä­ke­mys­tä pu­hu­juu­den eri­lai­sia il­me­ne­mis­muo­dois­ta. Kes­keis­lyy­ri­sen pu­hu­jan rin­nal­le tu­lee mui­ta pu­hu­juu­den muo­to­ja.

Nel­jäs lu­en­to­ker­ta 14.7.2020

Eten­kin van­hem­mas­sa ru­nou­des­sa ryt­mi on ko­et­tu ai­van olen­nai­se­na ru­non ele­ment­ti­nä. Va­paa­ryt­mi­ses­sä mo­der­nis­sa ru­nos­sa ryt­min mer­ki­tys ja ase­ma on muut­tu­nut mut­ta edel­leen sil­lä on tär­keä teh­tä­vä ru­nos­sa.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­jan kä­si­tys ryt­mis­tä ru­nou­den kei­no­ja sy­ven­tyy. Ryt­min ja soin­tui­suu­den käyt­tö tar­jo­aa il­mai­su­kei­no­ja myös va­paa­ryt­mi­ses­sä ru­nos­sa.

Vii­des lu­en­to­ker­ta 28.7.2020

Ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­not ovat mo­ni­nai­set. Runo voi ker­toa ta­ri­noi­ta mut­ta se voi myös to­de­ta asi­oi­ta ana­lo­gi­ses­ti, si­mul­taa­ni­ses­ta ja as­so­si­aa­ti­oi­ta käyt­tä­en. Ru­nou­den lo­giik­ka on usein in­tui­tii­vis­ta ja sii­tä ei ole help­poa pu­hua.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si ru­nol­le ker­to­mi­sen eri kei­nois­ta. Hän myös tun­nis­taa eri­lai­sia ker­to­mi­sen kei­no­ja ja har­jaan­tuu nii­den käy­tös­sä.

Kuu­des lu­en­to­ker­ta 25.8.2020

Ru­non lo­gii­kan tut­ki­mi­nen jat­kuu myös täl­lä lu­en­to­ker­ral­la.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja laa­jen­taa ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­no­va­li­koi­maan­sa. Ei-ta­ri­nal­lis­ten ru­no­jen kir­joit­ta­mis­ta opis­kel­laan.

Seit­se­mäs lu­en­to­ker­ta 8.9.2020

Ru­non vi­su­aa­li­suus tar­jo­aa myös il­mai­su­kei­no­ja. Ru­noi­li­jan tu­lee tie­tää jo­kai­sen mer­kin paik­ka ru­nos­saan.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja hah­mot­taa it­sel­leen so­pi­van ta­van to­teut­taa vi­su­aa­li­suut­ta ru­nou­des­saan.

Kah­dek­sas lu­en­to­ker­ta 22.9.2020

Ru­not kir­joi­te­taan yk­si­tel­len mut­ta usein ne tar­jo­taan lu­ki­joil­le jon­kin­lai­si­na ko­ko­nai­suuk­sia. Täl­lä lu­en­to­ker­ral­la käy­dään läpi sar­jo­ja ja si­ker­miä.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si sar­ja­muo­tois­ten ko­ko­nai­suuk­sis­ta.

Yh­dek­säs lu­en­to­ker­ta 6.10.2020

Runo­ko­ko­el­maa kä­si­tel­lään ko­ko­nai­suu­te­na, jota voi suun­ni­tel­ma. Ko­ko­el­mien eri­lai­set ra­ken­teet, hah­mo­lait. Työ­suun­ni­tel­ma runo­ko­ko­el­mas­ta.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­tus­tuu riit­tä­väs­sä mää­rin eri­lai­siin runo­ko­ko­el­miin ja hah­mot­taa nii­den mah­dol­li­suuk­sia. Hän myös hah­mot­taa, että runo­ko­ko­el­ma ei ole vain pink­ka hy­viä ru­no­ja.

Kym­me­nes lu­en­to­ker­ta 13.10.2020

Runo­ko­ko­el­mien kä­sit­te­lu jat­kuu.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si ko­ko­el­man teon mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Kouluttaja

Tom­mi Park­ko

Ru­noi­li­ja, tie­to­kir­jai­li­ja ja runo­ak­ti­vis­ti Tom­mi Park­ko on ko­ke­nut ru­nou­den opet­ta­ja. Hän on jul­kais­sut nel­jä runo­ko­ko­el­maa ja nel­jä tie­to­te­os­ta ru­nou­des­ta. Täl­lä het­kel­lä hän kir­joit­taa mat­ka­kir­jaa hi­taas­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta Eu­roo­pas­sa ja ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­no­ja kä­sit­te­le­vää luo­van kir­joit­ta­mi­sen opas­ta. Hän myös ve­tää vaa­ti­vaan kään­nös­ru­nou­teen eri­kois­tu­nut­ta Kus­tan­nus­lii­ke Park­koa.

Kohderyhmä

Sy­ven­tä­vä kou­lu­tus ru­nou­des­ta on tar­koi­tet­tu hen­ki­löl­le, joka on jo har­ras­ta­nut ru­no­jen kir­joit­ta­mis­ta het­ken. Osal­lis­tu­jan on hyvä hal­li­ta pe­rus­tai­dot (esi­mer­kik­si Tom­mi Par­kon Kir­joi­ta runo – opas aloit­te­le­val­le ru­noi­li­jal­le -te­ok­sen asia­si­säl­tö).

Aika

19.5., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10. ja 13.10.2020 klo 18.00-19.30, verk­ko

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

10.5.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tus on al­ka­nut, jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia otet­tiin vas­taan 15.6. asti.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018