Filosofiakahvila

12.2.-13.5. Kuopio

Kuo­pi­on Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la ke­vääl­lä 2020 

Huom. Val­lit­se­van ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si ke­vään Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la on pe­ruu­tet­tu.

Ke­vään 2020 Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­lan tee­ma­na on VA­PAUS. Sii­hen liit­tyy mo­nia as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä, joi­den poh­ti­mi­nen li­sää ym­mär­rys­tä ih­mi­sen elä­män eri ta­sois­ta. Kah­vi­las­sa kes­kus­tel­laan asi­an­tun­ti­joi­den alus­tus­ten poh­jal­ta muun mu­as­sa ih­mi­sen roo­lis­ta luon­non­la­kien ja ul­kois­ten vai­ku­tus­ten koko­nais­jär­jes­tel­mäs­sä, po­liit­ti­ses­ta ja mo­raa­li­ses­ta toi­min­nan sää­te­lys­tä, luo­vuu­den edel­ly­tyk­sis­tä sekä tai­teen ja muun il­mai­sun ra­jois­ta.

Syk­sys­tä 2013 ko­koon­tu­nut Kuo­pi­on Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la tar­jo­aa tänä ke­vää­nä nel­jä kai­kil­le avoin­ta ja mak­su­ton­ta lu­en­toa/ kes­kus­te­lu­ti­lai­suut­ta va­pau­des­ta. Oh­jel­mas­sa on to­tut­tuun ta­paan tun­nin asi­an­tun­ti­ja-alus­tus ja tun­ti avoin­ta kes­kus­te­lua.

Tänä ke­vää­nä Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la ko­koon­tuu Kuo­pi­on kau­pun­gin­te­at­te­rin au­las­sa, Te­at­te­ri­kah­vi­la Ofe­li­as­sa (Nii­ra­lan­ka­tu 2). Saa­vut­han ajois­sa pai­kal­le, jot­ta eh­dit kah­vi­tel­la mauk­kaas­ti.  Ter­ve­tu­loa!

Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la kes­ki­viik­koi­sin klo 17-19:

Ti­lai­suu­det ovat kai­kil­le avoi­mia ja maksut­to­mia. Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­laan ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Jos ha­lu­at liit­tyä Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­lan tie­do­tus­lis­tal­le ja saa­da jat­kos­sa tie­dot suo­raan säh­kö­pos­tii­si, ti­laa uu­tis­kir­je tääl­tä.

Ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Snell­ma­nE­DU. Tuo­tan­to­yk­sik­kö Kant­ti tal­ti­oi Fi­lo­so­fi­an il­to­jen alus­tuk­sia so­vel­tu­vin osin. Sar­jan ​ ai­em­mat tal­len­teet löy­dät tääl­tä.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Ak­tii­vi­set ai­kui­set202015.11.2018