Osakesäästämisen peruskurssi

17.9. - 8.10.2020, verkko

Oletko joskus miettinyt miten käytännössä ostetaan ja myydään suoria osakkeita? Miten löydetään mielenkiintoisia kohteita, ja mitä pitää huomioida osakesalkkua rakentaessa? Ja kun osakkeet on hankittu, miten kannattaisi salkkua hoitaa ja seurata? Silloin tämä kurssi on juuri sinua varten!
Sisältö
Kouluttaja

Osa­ke­sääs­tä­jien kou­lu­tus­vas­taa­va ja si­joi­tus­val­men­ta­ja/yrit­tä­jä Sven­ne Holm­ström
Sven­ne on si­joit­ta­mi­sen rau­tai­nen am­mat­ti­lai­nen sekä ko­ke­nut esiin­ty­jä, joka osaa in­nos­taa ja opet­taa vai­keis­ta­kin asi­ois­ta hy­vin käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti. Sven­nen kurs­sei­hin osal­lis­tu­neet ovat kiit­tä­neet hä­nen käy­tän­nön­lä­heis­tä otet­ta, huu­mo­rin­ta­jua ja sel­ko­kie­li­syyt­tä.

Kou­lut­ta­jan kurs­seis­ta sa­not­tua:

Kohderyhmä

Kurs­si an­taa hy­vät läh­tö­koh­dat oma­toi­mi­sen osa­ke­sääs­tä­mi­sen aloit­ta­mi­seen. En­nak­ko-osaa­mis­ta osa­ke­sääs­tä­mi­ses­tä ei tar­vi­ta, mut­ta oli­si hyvä jos si­joit­ta­mi­sen pe­rus­a­si­at oli­si­vat en­nes­tään osit­tain tut­tu­ja.

Aika

tors­tai­sin 17.9., 24.9., 1.10. ja 8.10.2020 klo 18.00-19.30, verk­ko

Kou­lu­tus to­teu­te­taan etä­o­pe­tuk­se­na ver­kon vä­li­tyk­sel­lä (Zoom-li­ve­vi­de­oyh­teys). Kou­lu­tus myös tal­len­ne­taan ja tal­len­ne on käy­tös­sä­si kuu­kau­den ajan kou­lu­tuk­sen jäl­keen. Saat säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua. Voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la. Tar­vit­set toi­mi­van net­ti­yh­tey­den ja tie­to­ko­neen pe­rus­käyt­tö­tai­dot.

Hinta

69 €

Ilmoittautumiset

03.09.2020 men­nes­sä

Kou­lu­tus to­teu­tuu, edel­leen voi jäl­ki-il­moit­tau­tua!

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Tu­run kesä­yli­o­pis­ton kans­sa.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018