Nautitaan kirjoittamisesta - intensiivinen kirjoittajakurssi

19.-21.3.2021, Kuopio

Ins­pi­raa­tio voi­si olla yhtä kuin hen­git­tää si­sään sel­lai­sen ta­pah­tu­man muis­toa, jota ei ole kos­kaan ko­ke­nut.
– Ned Ro­rem –

Sisältö

Kurs­sil­la tu­tus­tut ru­no­jen, ly­hyt­proo­san, no­vel­lien ja ro­maa­nien kir­joit­ta­mi­seen. Kurs­sil­la kä­si­tel­lään myös elä­mä­ker­ral­lis­ta kir­joit­ta­mis­ta. Kurs­si koos­tuu kes­kus­te­luis­ta, har­joi­tuk­sis­ta ja te­o­ri­as­ta. Tu­tus­tut kir­joit­ta­mi­sen ajan­koh­tai­siin asi­oi­hin aina kir­joi­tus­kil­pai­lu­ja, jul­kai­se­mis­ta, kir­joit­ta­mis­op­pai­ta ja kau­no­kir­jal­li­sia vink­ke­jä myö­ten. Va­pau­dut myös eri­lai­sis­ta kir­joit­ta­mi­sen es­teis­tä. Li­säk­si saat opet­ta­jal­ta pa­lau­tet­ta omas­ta teks­tis­tä­si.

Va­paa­eh­toi­nen en­nak­ko­teh­tä­vä on 1 – 5 lius­kaa omaa teks­tiä (saa olla kes­ken­e­räis­tä­kin ja si­säl­tää it­seä poh­di­tut­ta­via ky­sy­myk­siä). Teks­tin voit lä­het­tää etu­kä­teen opet­ta­jal­le tai­jak­tuo­mi­nen@gmail.com Teks­tin voit ot­taa myös kurs­sil­le mu­kaan.

Aika

pe 19.3.2021 klo 17-20
la 20.3.2021 klo 9-14
su 21.3.2021  klo 10-14, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Kouluttaja

Kir­jai­li­ja, kir­joit­ta­mi­sen opet­ta­ja Tai­ja Tuo­mi­nen

Tai­ja Tuo­mi­nen on opis­kel­lut Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa ko­ti­mais­ta kir­jal­li­suut­ta sekä luo­vaa kir­joit­ta­mis­ta Ori­ve­den opis­tos­sa. Luo­van kir­joit­ta­mi­sen ope­tuk­ses­ta ja työs­tään kir­jal­li­suu­den eteen Tai­ja Tuo­mi­nen on pal­kit­tu vuon­na 2011 Kir­jai­li­ja­yh­dis­tys­ten Suun­ta-pal­kin­nol­la ja Hä­meen tai­de­pal­kin­nol­la. Vuon­na 2012 hä­net va­lit­tiin vuo­den kesä­yli­o­pis­to-opet­ta­jak­si. Hä­net on pal­kit­tu kah­des­ti J.H. Er­kon no­vel­li­kil­pai­lus­sa. Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tyk­sen Elä­män­mal­ja-pal­kin­non Tai­ja Tuo­mi­nen sai vuon­na 2017.

Kohderyhmä

Tule et­si­mään omaa kir­joit­ta­jan tie­tä­si! Kurs­sil­le ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki kir­joit­ta­jat, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää osaa­mis­taan ly­rii­kas­ta ja proo­sas­ta. Kurs­si so­vel­tuu sekä vas­ta-al­ka­jil­le että pi­dem­mäl­lä ole­vil­le kir­joit­ta­jil­le.

Hinta

150,00 €

Ilmoittautumiset

8.3.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Op­pi­mis­ta par­haim­mil­laan:
www.snell­ma­ne­du.fi

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018