Paikallishistoriaa tutkimaan!

24.3.-21.4.2021 Verkko

Olet­ko aja­tel­lut, että voi­sit omal­ta osal­ta­si olla tal­len­ta­mas­sa ja tut­ki­mas­sa ar­vo­kas­ta tie­toa oman alu­ee­si his­to­ri­as­ta? Ar­kis­tois­ta voi­daan saa­da ar­vaa­ma­ton­ta tie­toa ja kir­jas­ton kät­köis­tä voi löy­tyä kir­jo­ja, jot­ka ker­to­vat oman alu­ee­si ih­mi­sis­tä ja ta­pah­tu­mis­ta. Pai­kal­lis­his­to­ri­aa tut­kies­sa ja tal­len­ta­es­sa yksi avain­läh­teis­tä voi olla vaik­ka naa­pu­ri­si ker­to­mat ta­ri­nat. Kaa­pien kät­köis­tä löy­ty­vät leh­ti­ju­tut, kir­jeet ja päi­vä­kir­jat voi­vat olla ar­vaa­mat­to­man ar­vo­kas­ta tie­toa. Tule mu­kaan pai­kal­lis­his­to­ri­an mie­len­kiin­toi­seen maa­il­maan!

Si­säl­tö

Kurs­sil­la pe­reh­dy­tään pai­kal­lis­his­to­ri­aan ja opi­taan käyt­tä­mään eri­lai­sia läh­tei­tä sen tut­ki­mi­seen.

Jo­kai­nen osal­lis­tu­ja voi miet­tiä oman tut­kit­ta­van ai­heen­sa ja saa kurs­sin ai­ka­na opas­tus­ta ja apua ai­heen kä­sit­te­lyyn ja tal­len­ta­mi­seen. Voit tul­la mu­kaan myös vain tu­tus­tu­maan his­to­ri­al­li­sen tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen ja kuun­te­le­maan mui­den löy­tä­miä ta­ri­noi­ta his­to­ri­an hä­mä­räs­tä.

Aika­tau­lu

Kurs­si ko­koon­tuu verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti joka kes­ki­viik­ko (24.3., 31.3., 7.4., 14.4. ja 21.4.) klo 17-18.30.

Kou­lut­ta­ja

Kurs­sin oh­jaa­ja­na toi­mii FM Nina Pel­li, jol­la on pal­jon ko­ke­mus­ta his­to­ri­a­pii­rien ve­tä­mi­ses­tä. Kou­lu­tuk­sien li­säk­si hän te­kee työk­seen mm. ar­kis­toin­te­ja, his­to­riik­ke­jä, kult­tuu­ri­kä­ve­lyi­tä ja näyt­te­lyi­tä.

Hin­ta

65 €

Il­moit­tau­tu­mi­set

Il­moit­tau­tu­mi­set 15.3.2021 men­nes­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018